List/Grid

Tag Archives: 27/2007/NĐ-CP

Nghị định số 27/2007/NĐ-CP ngày 25/02/2007

Nghị định số 27/2007/NĐ-CP ngày 25/02/2007

Nghị định số 27/2007/NĐ-CP ngày 25/02/2007 do Chính phủ ban hành quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính.

Thông tư 78/2008/TT-BTC ngày 23/02/2007

Thông tư 78/2008/TT-BTC ngày 23/02/2007

Thông tư hướng dẫn thi hành một số nội dung của nghị định số 27/2007/NĐ-CP ngày 23 tháng 2 năm 2007 về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính