List/Grid

Tag Archives: 24/2009/TT-BTTTT

Thông tư 24/2009/TT- BTTTT ngày  23/07/2009

Thông tư 24/2009/TT- BTTTT ngày 23/07/2009

Thông tư 24/2009/TT- BTTTT ngày  23/07/2009 ban hành chế độ báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với các đơn vị hoạt động thông tin và truyền thông.