List/Grid

Tag Archives: 205/2004/NĐ-CP

Thông tư số 22/2011/TT-BLĐTBXH ngày 03/8/2011

Thông tư số 22/2011/TT-BLĐTBXH ngày 03/8/2011

Thông tư số 22/2011/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn chế độ tiền lương đối với công nhân, viên chức xây dựng công trình thủy điện do Việt Nam đầu tư tại Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

Thông tư số 08/2010/TT-BTTTT ngày 23/03/2010

Thông tư số 08/2010/TT-BTTTT ngày 23/03/2010

Thông tư 08/2010/TT-BTTTT ngày 23/03/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm và bồi dưỡng bằng hiện vật đối với, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình.

Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14-12-2004

Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14-12-2004

 Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14-12-2004 của Chính phủ Quy định Hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty Nhà nước