List/Grid

Tag Archives: 160/2006/NĐ-CP

Thông tư 10/2010/TT-NHNN  ngày 26/03/2010

Thông tư 10/2010/TT-NHNN ngày 26/03/2010

Thông tư 10/2010/TT-NHNN  ngày 26/03/2010 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi khoản 2, khoản 3 Điều 2 Thông tư 01/2010/TT-NHNN ngày 06/01/2010 về việc bãi bỏ Quyết định số 03/2006/QĐ-NHNN ngày 18/01/2006 về việc kinh doanh vàng trên tài khoản ở nước ngoài và Quyết định số 11/2007/QĐ-NHNN ngày 15/03/2007 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 03/2006/QĐ-NHNN.

Thông tư 01/2010/TT-NHNN ngày 06/01/2010

Thông tư 01/2010/TT-NHNN ngày 06/01/2010

Thông tư 01/2010/TT-NHNN ngày 06/01/2010 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam bãi bỏ quyết định số 03/2006/qđ-nhnn ngày 18/01/2006 về việc kinh doanh vàng trên tài khoản ở nước ngoài và quyết định số 11/2007/qđ-nhnn ngày 15/03/2007 về việc sửa đổi, bổ sung quyết định số 03/2006/qđ-nhnn.

Nghị định số 160/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006

Nghị định số 160/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006

Nghị định số 160/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 do Chính phủ ban hành quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối về các hoạt động ngoại hối của người cư trú, người không cư trú trong giao dịch vãng lai, giao dịch vốn, sử dụng ngoại hối, hoạt động cung ứng dịch vụ ngoại hối, thị trường ngoại tệ và tỷ giá hối đoái, quản lý xuất nhập khẩu vàng tại nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.