List/Grid

Tag Archives: 15/11/2007

Nghị định  số  165/2007/NĐ-CP do Chinh phủ ban hành ngày 15/11/2007

Nghị định số 165/2007/NĐ-CP do Chinh phủ ban hành ngày 15/11/2007

Nghị định số 165/2007/NĐ-CP do Chinh phủ ban hành ngày 15/11/2007 Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều Nghị định số 28/2005/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của tổ chức tài chính quy mô nhỏ tại Việt Nam.

Nghị định  số  164/2007/NĐ-CP  do Chính  phủ ban hành  ngày  15/11/2007

Nghị định số 164/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 15/11/2007

Nghị định số 164/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 15/11/2007 về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Nghĩa Đàn để thành lập thị xã Thái Hòa; thành lập các phường thuộc thị xã Thải Hòa, tỉnh Nghệ An.