List/Grid

Tag Archives: 107/2006/NĐ-CP

Nghị định số 107/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006

Nghị định số 107/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006

Nghị định số 107/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 do Chính phủ ban hành quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách.