List/Grid

Tag Archives: 02/2008/TT-BLĐTBXH

Thông tư số 02/2008/TT-BLĐTBXH  ngày 31/01/2008

Thông tư số 02/2008/TT-BLĐTBXH ngày 31/01/2008

Thông tư số 02/2008/TT-BLĐTBXH do Bộ lao động thương binh và xã hội ban hành ngày 31/01/2008 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 190/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện.