Quyết định số 82/2008/QĐ-BTC ngày 30/09/ 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 82/2008/QĐ-BTC NGÀY 30 THÁNG 9 NĂM 2008

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỨC THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI

ĐỐI VỚI MẶT HÀNG KEROSENE TRONG BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005;

Căn cứ Nghị quyết số 295/2007/NQ-UBTVQH12 ngày 28 tháng 9 năm 2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất đối với từng nhóm hàng, Biểu  thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất ưu đãi đối với từng nhóm hàng;

Căn cứ Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;

Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế;

 

 QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mặt hàng Kerosene thuộc phân nhóm 2710.19.16.00 từ 5% (quy định tại Quyết định số 76/2008/QĐ-BTC ngày 11/09/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) lên mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mới là 10% và áp dụng cho các Tờ khai hải quan hàng hoá nhập khẩu đăng ký với cơ quan Hải quan kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2008.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo./.

 

 

                                                                                              KT. BỘ TRƯỞNG
                                                                                                THỨ TRƯỞNG
 
                                                                                                 Trần Xuân Hà


 

 

Tags: , , ,

Comments are closed.