Quyết định số 28/2008/QĐ-UBND ngày 08/07/2008

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bãi bỏ, sửa đổi và bổ sung một số văn bản

do Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành

  _______________________
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 106/2004/NĐ-CP, ngày 01 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về tín dụng đầu tư phát triển Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 79/2007/NĐ-CP, ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký;

Căn cứ Nghị định số 88/2003/NĐ-CP, ngày 30 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội;

Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP, ngày 13 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-TTg, ngày 10 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 – 2010;

Căn cứ Quyết định số 181/2003/QĐ-TTg, ngày 04 tháng 9 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế thực hiện cơ chế “một cửa” tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

Căn cứ Thông tư số 06/2005/TT-BXD, ngày 15 tháng 4 năm 2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xây dựng giá ca máy và thiết bị thi công;

Căn cứ Quyết định số 07/2007/QĐ-BGD&ĐT, ngày 02 tháng 4 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Điều lệ Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

Căn cứ Chương trình số 789/CTr-UBND, ngày 02 tháng 5 năm 2008 và Kế hoạch số 1100/KH-UBND, ngày 06 tháng 6 năm 2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh;

Xét đề nghị của Sở Tư pháp (Báo cáo số 69/BC-STP, ngày 30 tháng 6 năm 2008), của Sở Nội vụ (Báo cáo số 964/BC-SNV, ngày 01 tháng 7 năm 2008).


 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Nay bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung và công bố hết hiệu lực đối với các văn bản do Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành, cụ thể như sau:

I. Những văn bản bãi bỏ và hết hiệu lực thi hành:

1, Bãi bỏ Quyết định số 12/2003/QĐ-UB, ngày 26 tháng 3 năm 2003 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về ban hành đề án cải cách thủ tục hành chính về lĩnh vực nhà đất theo cơ chế một cửa thí điểm tại thị xã Kon Tum.

2, Chấm dứt hiệu lực thi hành Chỉ thị số 04/2001/CT-UB, ngày 04 tháng 4 năm 2001 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thi hành Nghị định số 75/2000/NĐ-CP, ngày 08 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực.

3, Chấm dứt hiệu lực thi hành Quyết định số 34/2001/QĐ-UB, ngày 09 tháng 8 năm 2001 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý, cho vay hỗ trợ đầu tư bằng nguồn vốn Quỹ địa phương.

II. Sửa đổi, bổ sung đối với các văn bản sau:

1, Quyết định số 03/2005/QĐ-UB, ngày 02 tháng 02 năm 2005 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định phân cấp quản lý công tác tổ chức – cán bộ:

– Bỏ đoạn “Trường trung học phổ thông” tại tiết b và đoạn “cho phép thành lập hội” tại tiết e của điểm 2, Điều 6.

– Thêm điểm 5 của Điều 6, như sau: “Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách đối với Trường trung học phổ thông; cho phép thành lập hội”.

2. Bãi bỏ điểm 13, thuộc Điều 2, Quyết định số 15/2006/QĐ-UBND, ngày 19 tháng 4 năm 2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành bản quy định các nội dung quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Thủ trường các sở, ban, ngành, các đơn vị trực thuộc; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Hà Ban

 

Tags: , , , ,

Comments are closed.