Quyết định số 134/QĐ-BTP ngày 08/01/2010

 
  BỘ TƯ PHÁP                                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  134 /QĐ-BTP                                                           Hà Nội, ngày 08 tháng 01  năm  2010
   
                               
                                                                               QUYẾT ĐỊNH
                                                              Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

                                                                   BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008; 
Căn cứ Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;
Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự,

                                                                              QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bãi bỏ 03 văn bản do Bộ Tư pháp ban hành về thi hành án dân sự (có Phụ lục kèm theo).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, cơ quan Thi hành án dân sự địa phương và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:                                                                                                          BỘ TRƯỞNG
– Như Điều 3;              
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
– VKSNDTC, TANDTC, Kiểm toán NN;                                                                   (đã ký)
– UBND các tỉnh tp trực thuộc TW;
– Công báo;
– Lưu VTBộ, Cục THADS.
   
                                                                                                                            Hà Hùng Cường

 
 


DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ TƯ PHÁP BAN HÀNH LIÊN QUAN ĐẾN THI HÀNH ÁN DAN SỰ ĐƯỢC BÃI BỎ

( Ban hành kèm theo Quyết định số 134  /QĐ-BTP ngày 08  tháng01  năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)          

 

 

TT

Tên văn bản

 

Lý do bãi bỏ

1

Thông tư 05/2002/TT-BTP ngày 27/2/2002 của Bộ Tư pháp hướng dẫn chuyển giao một số vụ việc trong thi hành án cho Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn trực tiếp đôn đốc thi hành

Hiện nay, các quy định trong Thông tư không còn phù hợp, vì theo tinh thần Nghị quyết số 24/2008/QH12 v/v thi hành Luật Thi hành án dân sự, đối với khoản thu cho ngân sách nhà nước có giá trị không quá 500 nghìn đồng, mà thời gian tổ chức thi hành án đã quá 05 năm tính đến thời điểm Luật Thi hành án có hiệu lực thi hành nhưng người phải thi hành án không có điều kiện thi hành án thì được đề nghị miễn thi hành đối với khoản nghĩa vụ đó. Hơn nữa, theo chỉ thị 21/2008/CT-TTg ngày 01/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ thì các cơ quan thi hành án dừng chuyển giao một số vụ việc thi hành án cho UBND cấp xã trực tiếp đôn đốc thi hành.

2

   Quyết định số 1148/2005/QĐ-BTP ngày 18/5/2005 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Quy chế uỷ quyền cho Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quản lý một số mặt công tác tổ chức, cán bộ của Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Thi hành án dân sự huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.      

Luật Thi hành án dân sự không quy định Sở Tư pháp là cơ quan quản lý công tác thi hành án dân sự ở địa phương.

3

  Quyết định số 01/2007/QĐ-BTP ngày 16/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 2 Quy chế uỷ quyền cho Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quản lý một số mặt công tác tổ chức, cán bộ của Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thi hành án dân sự huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 1148/2005/QĐ-BTP ngày 18/5/2005 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

 

Luật Thi hành án dân sự không quy định Sở Tư pháp là cơ quan quản lý công tác thi hành án dân sự ở địa phương, do vậy Quyết định này hết hiệu lực kể từ ngày 01/7/2009.

 

 

 

Tags: , , ,

Comments are closed.