Nghị định số 32/1997/NĐ-CP của Chính Phủ

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ngày 06 tháng 7 năm 1995;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

NGHỊ ĐỊNH:

 

Điều 1.- Nay ban hành kèm theo Nghị định này “Quy chế về cơ sở giáo dục”.

 

Điều 2.– Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký, những quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

Bộ trưởng các Bộ: Nội vụ, Tư pháp, Tài chính, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Lao động – Thương binh và Xã hội trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình có nhiệm vụ hướng dẫn và tổ chức thi hành Nghị định này.

 

Điều 3.- Các Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUY CHẾ

VỀ CƠ SỞ GIÁO DỤC

(Ban hành kèm theo Nghị định số 32/CP ngày 14 tháng 4 năm 1997 của Chính phủ)

 

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1.- Đưa vào cơ sở giáo dục là biện pháp xử lý hành chính buộc những người thuộc diện quy định tại khoản 1 Điều 2 của Quy chế này phải học tập, lao động và chịu sự quản lý của cơ sở giáo dục từ 6 tháng đến 2 năm nhằm giáo dục họ trở thành công dân lương thiện.

Người đang chấp hành quyết định đưa vào cơ sở giáo dục gọi tắt là “trại viên”.

 

Điều 2.- Đối tượng đưa vào cơ sở giáo dục bao gồm những người có hành vi vi phạm pháp luật xâm phạm tài sản của Nhà nước, tài sản của các tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, tài sản của các tổ chức nước ngoài, tài sản, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm của công dân, của người nước ngoài và vi phạm trật tự, an toàn xã hội có tính chất thường xuyên nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, đã được chính quyền và nhân dân địa phương giáo dục nhiều lần mà vẫn không chịu sửa chữa.

Không đưa vào cơ sở giáo dục người chưa đủ 18 tuổi, nữ trên 55 tuổi, nam trên 60 tuổi.

 

Điều 3.- Việc áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục phải bảo đảm đúng người, đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền quy định tại Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính và Quy chế này.

Nghiêm cấm mọi hành vi xâm phạm đến tính mạng, sức khoẻ, tài sản, danh dự và nhân phẩm của người phải chấp hành quyết định đưa vào cơ sở giáo dục.

 

Điều 4.- Cơ sở giáo dục là nơi học tập, lao động và sinh hoạt tập trung của người bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ quyết định việc thành lập, giải thể và thống nhất quản lý các cơ sở giáo dục.

Bộ Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của mình có trách nhiệm phối hợp với Bộ Nội vụ trong việc tổ chức quản lý các cơ sở giáo dục.

 

Điều 5.- Kinh phí cho việc xây dựng cơ bản, tổ chức hoạt động và mua sắm trang thiết bị của cơ sở giáo dục do Bộ Nội vụ cấp trên cơ sở kế hoạch ngân sách Nhà nước phân bổ hàng năm.

 

CHƯƠNG II
THỦ TỤC ĐƯA NGƯỜI VÀO CƠ SỞ GIÁO DỤC

 

Điều 6.-

1. Đối với người thuộc đối tượng cần đưa vào cơ sở giáo dục thì Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã, nơi người đó cư trú, xem xét, lập hồ sơ, gửi Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

Trong thời hạn bảy ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện thẩm tra, làm văn bản đề nghị đưa vào cơ sở giáo dục và gửi Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.

2. Đối với người không có nơi cư trú nhất định thì Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi người đó có hành vi vi phạm pháp luật quy định tại Điều 2 Quy chế này, lập biên bản báo cáo Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện xem xét, lập hồ sơ. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được biên bản, báo cáo, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện xem xét lập hồ sơ đề nghị đưa vào cơ sở giáo dục gửi Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.

Trường hợp người không có nơi cư trú nhất định do cơ quan công an cấp huyện hoặc cấp tỉnh phát hiện, lập biên bản vi phạm thì cơ quan công an phải tiến hành xác minh, làm báo cáo gửi Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cùng cấp để xem xét, lập hồ sơ đưa vào cơ sở giáo dục.

Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm cấp kinh phí, xây dựng nơi tạm giữ hành chính, tiền ăn cho các đối tượng trên và chỉ đạo các ngành hữu quan tổ chức quản lý chặt chẽ các đối tượng không có nơi cư trú nhất định hoặc những đối tượng có khả năng bỏ trốn trong thời gian lập hồ sơ chờ quyết định, hoặc chờ đưa vào cơ sở giáo dục.

Đối với người đang bị tạm giữ hoặc tạm giam trong các vụ án hình sự mà qua điều tra thấy chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự nhưng thuộc đối tượng bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục thì Thủ trưởng cơ quan điều tra báo cáo Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cùng cấp lập hồ sơ đề nghị đưa vào cơ sở giáo dục.

3. Hồ sơ đề nghị đưa người vào cơ sở giáo dục gồm có bản tóm tắt lý lịch, tài liệu về các vi phạm pháp luật của người đó, các biện pháp giáo dục đã được áp dụng, nhận xét của cơ quan công an, ý kiến của tổ chức xã hội hữu quan ở cơ sở.

4. Cơ quan công an có trách nhiệm giúp Uỷ ban nhân dân cùng cấp trong việc thu thập tài liệu để lập hồ sơ.

 

Điều 7.- Sau khi nhận được hồ sơ đề nghị đưa người vào cơ sở giáo dục, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh gửi ngay hồ sơ đó cho Hội đồng tư vấn.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, Hội đồng tư vấn phải họp để xét duyệt hồ sơ, làm văn bản trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định.

Hội đồng tư vấn do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh thành lập gồm đại diện lãnh đạo cơ quan Công an, cơ quan Tư pháp, cơ quan Lao động – Thương binh và Xã hội, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh. Đại diện cơ quan công an là Thường trực Hội đồng tư vấn, có trách nhiệm chuẩn bị tài liệu cần thiết, tổ chức, chủ trì phiên họp và làm báo cáo trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định. Hội đồng tư vấn làm việc theo chế độ tập thể để xem xét biểu quyết từng trường hợp cụ thể và quyết định theo đa số. Trường hợp biểu quyết ngang nhau thì quyết định theo ý kiến của biểu quyết của Thường trực Hội đồng tư vấn. Trường hợp ý kiến của Thường trực Hội đồng trái với đa số thành viên thì quyết định theo ý kiến của đa số, đồng thời Thường trực Hội đồng có quyền báo cáo Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ý kiến của mình.

Phiên họp của Hội đồng tư vấn có đại diện Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp tham dự.

 

Điều 8.-

1. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc đưa người vào cơ sở giáo dục trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Hội đồng tư vấn.

2. Quyết định đưa vào cơ sở giáo dục phải ghi rõ ngày, tháng, năm ra quyết định; họ tên, chức vụ của người ra quyết định; họ tên, ngày, tháng, năm sinh, nghề nghiệp, nơi cư trú của người được đưa vào cơ sở giáo dục; lý do, điều khoản, tên văn bản pháp luật được áp dụng, thời hạn và nơi thi hành, trách nhiệm phải chấp hành quyết định của người bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục; quyền khiếu nại của họ, nơi và thời hạn khiếu nại.

3. Quyết định đưa vào cơ sở giáo dục được gửi cho người phải chấp hành quyết định đó, đồng thời gửi cho Viện Kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, cơ quan Công an cấp tỉnh, Uỷ ban nhân dân cấp huyện và Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú hoặc đã lập hồ sơ đề nghị đưa vào cơ sở giáo dục.

 

Điều 9.-

1. Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận được quyết định đưa người vào cơ sở giáo dục, cơ quan Công an cấp tỉnh phải tổ chức đưa người đó vào cơ sở giáo dục.

2. Thời hạn chấp hành quyết định đưa vào cơ sở giáo dục được tính từ ngày người bị áp dụng biện pháp đó bắt đầu chấp hành tại cơ sở.

3. Khi nhận được quyết định đưa vào cơ sở giáo dục, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện phải chỉ đạo cơ quan Công an cùng cấp và Uỷ ban nhân dân cấp xã có kế hoạch, biện pháp cụ thể để phối hợp với Cơ quan Công an cấp tỉnh trong việc đảm bảo thi hành quyết định đó.

4. Trường hợp người bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục thuộc diện được xét hoãn, miễn chấp hành theo quy định tại khoản 1, 2 Điều 71 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính thì Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã hoặc cơ quan đã lập hồ sơ theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Quy chế này phải làm ngay văn bản báo cáo Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện. Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện xem xét đề nghị Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc hoãn, miễn chấp hành. Cơ quan Công an có trách nhiệm giúp Uỷ ban nhân dân cùng cấp trong việc xem xét hồ sơ đề nghị việc hoãn, miễn chấp hành quyết định đưa vào cơ sở giáo dục.

 

Điều 10.-

1. Khi đưa người bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục phải có hồ sơ kèm theo bao gồm:

– Quyết định đưa vào cơ sở giáo dục;

– Bản tóm tắt lý lịch của người bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục;

– Bản tóm tắt hành vi vi phạm pháp luật đề nghị đưa người vào cơ sở giáo dục;

– Danh chỉ bản của người bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục;

– Những tài liệu khác liên quan đến nhân thân của người bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục cần thiết cho việc giáo dục người đó (nếu có).

2. Khi tiếp nhận người bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục phải lập biên bản giao nhận. Cơ sở giáo dục phải kiểm tra hồ sơ, căn cước, sức khoẻ của người đó trước khi tiếp nhận. Nếu sức khoẻ của người đó không bình thường thì phải lập biên bản xác nhận tình trạng sức khoẻ của họ khi đến cơ sở giáo dục với sự chứng kiến của bên giao và bên nhận.

 

Điều 11.- Người bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục, nếu không tự giác chấp hành hoặc trốn tránh, chống đối thì cơ quan Công an áp dụng những biện pháp ngăn chặn và cưỡng chế cần thiết theo quy định của pháp luật để buộc người đó phải thi hành.

 

Điều 12.- Người đã có quyết định đưa vào cơ sở giáo dục đang ở ngoài xã hội mà bỏ trốn thì Giám đốc Công an cấp tỉnh ra lệnh truy bắt, tạm giữ người theo thủ tục hành chính. Người đang chấp hành tại cơ sở giáo dục mà bỏ trốn thì Giám đốc cơ sở giáo dục ra lệnh truy bắt đưa về cơ sở giáo dục. Thời gian trốn khỏi cơ sở giáo dục không được tính vào thời gian chấp hành quyết định.

Khi phát hiện người trốn khỏi cơ sở giáo dục, mọi người phải có trách nhiệm báo ngay cho cơ quan Công an hoặc Uỷ ban nhân dân nơi gần nhất.

Trong mọi trường hợp, việc bắt, tạm giữ người nói trên đều phải lập biên bản và lấy lời khai của người đó. Sau khi nhận người bị bắt, cơ quan Công an phải ra lệnh tạm giữ hành chính và đưa ngay người đó đến nhà tạm giữ hành chính gần nhất, đồng thời thông báo cho cơ quan đã ra lệnh truy bắt biết.

Khi nhận được thông báo Giám đốc Công an cấp tỉnh hoặc Giám đốc cơ sở giáo dục phải cử người đến ngay để nhận người tạm giữ và tiến hành lập biên bản giao nhận.

 

CHƯƠNG III
TỔ CHỨC CƠ SỞ GIÁO DỤC VÀ QUẢN LÝ TRẠI VIÊN

 

Điều 13.-

1. Bộ trưởng Bộ Nội vụ quyết định việc thành lập cơ sở giáo dục; bổ nhiệm, miễn nhiệm Giám đốc, Phó giám đốc; quyết định biên chế và tổ chức bộ máy của cơ sở giáo dục.

2. Tổ chức, bộ máy của cơ sở giáo dục gồm có Giám đốc, các Phó giám đốc, cán bộ quản lý, cán bộ giáo dục, hướng nghiệp dạy nghề, cán bộ hậu cần, y tế và lực lượng cảnh sát bảo vệ.

Quy mô mỗi cơ sở giáo dục quản lý từ ba trăm đến một nghìn trại viên.

 

Điều 14.- Giám đốc cơ sở giáo dục có nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

Điều hành và chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của cơ sở giáo dục.

Phó giám đốc giúp Giám đốc thực hiện những nhiệm vụ theo sự phân công của Giám đốc.

 

Điều 15.- Tiêu chuẩn của Giám đốc, Phó giám đốc và cán bộ, nhân viên của cơ sở giáo dục:

Giám đốc, Phó giám đốc, cán bộ quản lý, cán bộ giáo dục, cán bộ hậu cần, y tế và cảnh sát bảo vệ phải có phẩm chất chính trị tốt, có ý thức tổ chức kỷ luật, hiểu biết chuyên môn và pháp luật.

Giám đốc, Phó giám đốc phải là người tốt nghiệp một trong các trường Đại học Cảnh sát, Đại học An ninh, Đại học Luật, Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học sư phạm hoặc tương đương trở lên và có kinh nghiệm về quản lý, giáo dục, những người vi phạm pháp luật.

Cán bộ quản lý, cán bộ giáo dục và chỉ huy lực lượng cảnh sát bảo vệ phải là người đã tốt nghiệp Trung học Cảnh sát, Trung học An ninh hoặc tương đương trở lên.

Sĩ quan, chiến sĩ cảnh sát làm nhiệm vụ dẫn giải, bảo vệ phải là những người được đào tạo về nghiệp vụ bảo vệ chuyên ngành theo quy định của Bộ Nội vụ.

 

Điều 16.- Cơ sở giáo dục được tiếp nhận sự tài trợ, giúp đỡ về vật chất của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; được tham gia hợp đồng liên doanh liên kết với các tổ chức, cá nhân, cơ sở kinh tế quy định của pháp luật.

 

Điều 17.- Cơ sở giáo dục được quy hoạch, thiết kế xây dựng theo quy định thống nhất của Bộ Nội vụ, phù hợp với đặc điểm, yêu cầu của công tác quản lý giáo dục và đảm bảo tiêu chuẩn về phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường.

 

Điều 18.- Giám đốc cơ sở giáo dục căn cứ vào số lượng trại viên, thời hạn giáo dục, đặc điểm nhân thân, tính chất, mức độ vi phạm, tình trạng sức khoẻ, giới tính và lứa tuổi của họ để tổ chức quản lý cho phù hợp.

 

Điều 19.- Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chế độ, cách thức sử dụng tiền mặt và danh mục đồ vật cho phép hoặc cấm trại viên đem vào cơ sở giáo dục.

 

Điều 20.- Việc trích xuất trại viên ra khỏi cơ sở giáo dục để phục vụ cho công tác điều tra, truy tố, xét xử hoặc trong những trường hợp đặc biệt khác chỉ được thực hiện theo lệnh trích xuất của cơ quan có thẩm quyền.

Lệnh trích xuất trại viên phải ghi rõ mục đích và thời hạn trích xuất, cấp bậc, chức vụ của người ký lệnh trích xuất.

Thủ tục trích xuất do Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định.

Cơ quan có yêu cầu trích xuất chịu trách nhiệm đưa người có lệnh trích xuất đi và trả lại cho cơ sở giáo dục theo đúng thời hạn đã ghi trong lệnh, khi giao nhận người theo lệnh trích xuất phải lập biên bản; thời hạn trích xuất trại viên được tính vào thời hạn chấp hành tại cơ sở giáo dục.

 

Điều 21.- Giám đốc cơ sở giáo dục định kỳ đánh giá kết quả giáo dục, sự tiến bộ của trại viên. Đối với những người đã chấp hành được một nửa thời hạn, nếu có tiến bộ rõ rệt hoặc lập công thì lập hồ sơ đề nghị Bộ trưởng Bộ Nội vụ xem xét quyết định giảm thời hạn chấp hành.

 

Điều 22.-

1. Trại viên đã chấp hành xong thời hạn giáo dục, thì Giám đốc cơ sở giáo dục phải cấp giấy chứng nhận đã chấp hành xong thời hạn giáo dục cho họ.

Người đã chấp hành xong thời hạn giáo dục được nhận lại tiền, vật gửi lưu ký tại cơ sở (nếu có), được cơ sở giáo dục cấp tiền tàu xe, tiền ăn đường và một bộ quần áo thường (nếu họ không có) để trở về nơi cư trú và phải trả lại những vật dụng, trang thiết bị dùng cho lao động, sinh hoạt đã được cơ sở giáo dục cho mượn, nếu làm mất hoặc hư hỏng phải bồi thường.

2. Giám đốc cơ sở giáo dục gửi bản sao giấy chứng nhận đã chấp hành xong thời hạn giáo dục cho Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi đã ra quyết định đưa người đó vào cơ sở giáo dục, Uỷ ban nhân dân cấp huyện nơi đề nghị và Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi người đó về cư trú, đồng thời thông báo cho gia đình họ biết. Trường hợp những người đã hết thời hạn giáo dục tại cơ sở mà vẫn chưa thực sự tiến bộ thì Giám đốc cơ sở giáo dục phải có bản nhận xét riêng và kiến nghị các biện pháp quản lý, giáo dục tiếp theo gửi Uỷ ban nhân dân các cấp. Khi về địa phương nếu người đó vẫn không thực sự tiến bộ, tiếp tục có các hành vi vi phạm pháp luật theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Quy chế này thì Uỷ ban nhân dân phải lập ngay hồ sơ đề nghị đưa vào cơ sở giáo dục.

 

CHƯƠNG IV
CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI TRẠI VIÊN

 

Điều 23.-

1. Trại viên phải lao động, học tập và sinh hoạt dưới sự quản lý, giám sát của cơ sở giáo dục. Trại viên được bố trí ở theo buồng tập thể, có giường (hoặc sàn nằm), có chiếu, màn. Chỗ nằm tối thiểu của mỗi người không dưới 2,5 m2. Khu vực ở của nam, nữ tách riêng.

2. Trại viên được mang vào cơ sở giáo dục những đồ dùng cá nhân thiết yếu để sử dụng theo quy định của Bộ Nội vụ.

3. Trại viên phải học nội quy, quy chế về cơ sở giáo dục và nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy chế đó.

Điều 24.-

1. Mỗi năm, mỗi trại viên được cấp 2 bộ quần áo dài, 2 bộ quần áo lót, 2 khăn mặt, 1 đôi dép, 1 bàn chải đánh răng, 1 áo mưa, 1 chiếc mũ. Mỗi quý được cấp 1 hộp kem đánh răng, 0,6 kg xà phòng. Ba năm được cấp 1 chăn, 1 màn. Đối với những vùng rét phía Bắc được cấp thêm 1 áo ấm và 1 chăn bông dùng trong 3 năm.

2. Trại viên là phụ nữ được cấp thêm mỗi tháng số tiền tương đương với 1,5 kg gạo.

 

Điều 25.-

1. Định mức ăn hàng tháng của trại viên được quy định như sau: gạo 15kg; thịt hoặc cá 0,8kg; đường 0,3kg; muối 0,5kg; nước mắm 1 lít; rau xanh 15kg; chất đốt 15kg củi hoặc tương đương; tiền thuốc hàng tháng tương đương với 1kg gạo. Ngày lễ, ngày Tết định mức ăn có thể cao hơn nhưng không quá 5 lần ngày thường.

Đối với những người lao động nặng hoặc trong môi trường độc hại định lượng ăn trong tháng có thể tăng thêm, theo quy định của pháp luật.

Chế độ ăn, nghỉ đối với trại viên bị bệnh do Giám đốc cơ sở giáo dục quyết định theo chỉ định của cơ quan y tế.

Kinh phí cho việc ăn, mặc, ở và chữa bệnh của trại viên do ngân sách Nhà nước cấp.

 

Điều 26.- Trại viên được hoạt động thể dục thể thao, văn hoá văn nghệ, được đọc sách báo, nghe đài, xem vô tuyến truyền hình theo quy định của Bộ Nội vụ.

 

Điều 27.- Trong thời gian ở cơ sở giáo dục trại viên được khám sức khoẻ định kỳ 6 tháng một lần.

Trại viên bị bệnh, thì căn cứ vào chỉ định của cán bộ y tế, Giám đốc cơ sở xét cho họ tạm nghỉ lao động, học tập hoặc giảm định mức, giảm giờ lao động trong thời gian bị bệnh; trường hợp cần thiết thì cho điều trị tại bệnh xá của cơ sở hoặc cho đi bệnh viện cấp cứu. Trường hợp trại viên là phụ nữ có thai hoặc nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi, là người bị mắc bệnh hiểm nghèo hoặc đang bị ốm nặng kéo dài thì Giám đốc cơ sở giáo dục phải lập hồ sơ đề nghị Bộ trưởng Bộ Nội vụ ra quyết định tạm đình chỉ việc chấp hành cho người đó để đưa đi bệnh viện hoặc đưa về gia đình điều trị, chăm sóc nếu thân nhân của họ xin bảo lãnh. Quyết định này phải được gửi cho Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, nơi đã ra quyết định đưa vào cơ sở giáo dục. Khi điều kiện tạm đình chỉ không còn thì người bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục phải đến để tiếp tục chấp hành quyết định. Thời gian tạm đình chỉ không được tính vào thời hạn chấp hành quyết định.

 

Điều 28.-

1. Trường hợp trại viên bị chết thì cơ sở giáo dục phải báo ngay cho cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát nhân dân và cơ quan y tế gần nhất đến lập biên bản xác nhận nguyên nhân chết, có trại viên cùng cơ sở làm chứng, đồng thời thông báo cho thân nhân người chết biết.

Sau 24 giờ kể từ khi thông báo cho các cơ quan nói trên và gia đình, cơ sở giáo dục có trách nhiệm mai táng. Kinh phí mai táng do ngân sách Nhà nước cấp.

2. Trường hợp trại viên bị tai nạn thì Giám đốc cơ sở giáo dục phải làm các thủ tục cần thiết để giải quyết chế độ trợ cấp theo quy định của pháp luật.

 

Điều 29.-

1. Trại viên lao động mỗi ngày 8 giờ, được nghỉ các ngày chủ nhật, ngày lễ, ngày Tết theo quy định của pháp luật. Trường hợp có công việc đột xuất, Giám đốc có thể yêu cầu làm thêm giờ nhưng cũng không quá 2 giờ trong một ngày và sẽ được nghỉ bù.

2. Ngoài giờ lao động hàng ngày theo quy định, cơ sở giáo dục có thể cho phép trại viên lao động thêm để cải thiện đời sống theo nguyện vọng của họ nhưng phải tuân thủ nội quy, Quy chế về cơ sở giáo dục.

 

Điều 30.-

1. Trại viên phải hoàn thành định mức lao động được giao. Kết quả lao động được cơ sở giáo dục thống nhất quản lý sau khi trừ những chi phí hợp lý được sử dụng để bù đắp một phần cho chi phí ăn uống, khám chữa bệnh, chi phí cho việc khen thưởng cán bộ chiến sĩ của cơ sở giáo dục có thành tích trong tổ chức quản lý sản xuất; thưởng cho trại viên có thành tích trong lao động và học tập, bổ sung một phần cho quỹ phúc lợi của cơ sở. Nộp ngân sách Nhà nước để đầu tư trở lại mở rộng sản xuất, xây dựng cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục.

2. Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết việc quản lý sử dụng kết quả lao động của trại viên.

3. Trại viên lao động vượt chỉ tiêu được giao sẽ được sử dụng một phần kết quả vượt chỉ tiêu đó theo quy định của Bộ Nội vụ.

 

Điều 31.- Đối với những công việc mà pháp luật quy định phải có bảo hộ lao động thì cơ sở giáo dục có trách nhiệm trang bị quần áo, thiết bị bảo hộ lao động phù hợp với yêu cầu của công việc. Trường hợp làm ca đêm, làm việc ngoài giờ theo yêu cầu đột xuất, làm việc trong các điều kiện độc hại hoặc công việc nặng nhọc thì được bồi dưỡng hiện vật hoặc bằng tiền.

 

Điều 32.-

1. Trại viên được học văn hoá để xoá mù chữ mỗi tuần 2 buổi, mỗi buổi 4 giờ. Căn cứ vào điều kiện cụ thể của cơ sở, Giám đốc có thể sắp xếp thời gian học văn hoá cho những đối tượng khác.

2. Trại viên được nghe phổ biến thời sự, chính sách, được học các chương trình giáo dục công dân mỗi tuần một buổi, mỗi buổi 4 giờ.

3. Căn cứ vào điều kiện cụ thể, cơ sở giáo dục, có thể bố trí cho trại viên lao động kết hợp với học những nghề phù hợp.

4. Kinh phí cho việc mua sắm sách vở đồ dùng học tập của mỗi trại viên hàng tháng được Nhà nước cấp tương đương 2 kg gạo.

5. Bộ Nội vụ, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chương trình học tập và đào tạo, bố trí giáo viên dạy văn hoá, dạy nghề cho các cơ sở giáo dục.

 

Điều 33.-

1. Trại viên được gặp người thân 1 tháng 2 lần. Mỗi lần không quá 2 giờ tại nhà tiếp đón của cơ sở và phải chấp hành đúng những quy định về thăm gặp. Trường hợp gặp lâu hơn thì phải được sự đồng ý của Giám đốc cơ sở giáo dục, nhưng cũng không quá 4 giờ.

Trại viên có nhiều cố gắng trong lao động, học tập, chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy chế về cơ sở giáo dục thì Giám đốc cơ sở giáo dục có thể cho gặp vợ hoặc chồng đến 48 giờ và được ở lại qua đêm tại nhà tiếp đón của cơ sở giáo dục.

2. Người đến thăm trại viên tại cơ sở giáo dục phải có chứng minh thư nhân dân, đơn xin thăm (có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú hoặc đơn vị nơi công tác), nếu là vợ hoặc chồng, đến thăm và nghỉ qua đêm phải có giấy đăng ký kết hôn.

3. Trại viên được nhận và gửi thư, quà và tiền; các thư và quà đều phải qua kiểm tra của cơ sở giáo dục; riêng tiền mặt người đang được giáo dục phải gửi vào bộ phận lưu ký của cơ sở và sử dụng theo quy định tại Điều 19 Quy chế này.

 

Điều 34.- Trại viên chấp hành tốt Quy chế, nội quy cơ sở giáo dục, tích cực học tập, lao động vượt chỉ tiêu hoặc có những thành tích đột xuất, sẽ được Giám đốc cơ sở giáo dục quyết định khen thưởng bằng các hình thức: biểu dương, thưởng tiền mặt hoặc hiện vật, tăng số lần và thời gian gặp gỡ người thân, được đề nghị giảm thời hạn chấp hành tại cơ sở giáo dục theo quy định tại Điều 72 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính.

 

Điều 35.- Trại viên vi phạm Quy chế, nội quy cơ sở giáo dục, chây lười lao động, học tập không tự giác sửa chữa lỗi lầm, thường xuyên không hoàn thành định mức lao động được giao, thì tuỳ theo tính chát và mức độ vi phạm, Giám đốc cơ sở giáo dục sẽ quyết định kỷ luật bằng các hình thức sau: Cảnh cáo, hạn chế số lần gặp người thân và nhận quà hoặc bị cách ly tại buồng kỷ luật từ 7 đến 10 ngày. Nếu vi phạm tới mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự thì đề nghị cơ quan có thẩm quyền lập hồ sơ truy tố trước pháp luật. Trường hợp vi phạm chưa đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự nhưng đã được giáo dục và bị kỷ luật nhiều lần, đến khi hết thời hạn giáo dục tại cơ sở vẫn không chịu sửa chữa, thuộc đối tượng cần phải áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục thì Giám đốc cơ sở giáo dục lập hồ sơ báo cáo Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi cơ sở giáo dục đóng xem xét quyết định việc đưa người đó vào cơ sở giáo dục theo thủ tục quy định tại Điều 7 và Điều 8 Quy chế này. Quyết định đưa người vào cơ sở giáo dục trong trường hợp này phải được gửi cho Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh trước đây đã đưa người đó vào cơ sở giáo dục để biết và gửi báo cáo Bộ Nội vụ.

 

Điều 36.- Trại viên có quyền khiếu nại, tố cáo những hành vi vi phạm pháp luật theo quy định tại Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính và các quy định khác của pháp luật.

CHƯƠNG V
TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TRONG VIỆC
QUẢN LÝ CƠ SỞ GIÁO DỤC

 

Điều 37.- Bộ Nội vụ có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra giám sát việc thực hiện biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục đảm bảo cho các hoạt động đó theo đúng quy định của pháp luật; ban hành nội quy cơ sở giáo dục và các biểu mẫu để thực hiện thống nhất; phối hợp với các Bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh để thực hiện biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục.

 

Điều 38.- Bộ Tài chính có trách nhiệm cấp kinh phí cho cơ sở giáo dục theo dự toán ngân sách hàng năm của Bộ Nội vụ đã được duyệt.

 

Điều 39.- Bộ Y tế có trách nhiệm phối hợp với Bộ Nội vụ hướng dẫn việc phòng, khám chữa bệnh cho những người bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục

 

Điều 40.- Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm phối hợp với Bộ Nội vụ trong việc dạy văn hoá, dạy nghề và thực hiện các chế độ bảo hiểm lao động cho người bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục theo quy định của pháp luật.

 

Điều 41.- Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm cấp đất, tạo điều kiện thuận lợi cho cơ sở giáo dục tại địa phương mình; giúp đỡ những người đã chấp hành xong quyết định đưa vào cơ sở giáo dục tìm việc làm, sớm hoà nhập với cuộc sống cộng đồng.

 

Điều 42.- Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn chi tiết thi hành Quy chế nà

Tags: 

Comments are closed.