Nghị định số 27/1998/NĐ-CP của Chính Phủ

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Xét đề nghị của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái và Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập thị trấn huyện lỵ thuộc các huyện Trạm Tấu và Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái như sau:

1. Thành lập thị trấn Trạm Tấu – thị trấn huyện lỵ huyện Trạm Tấu trên cơ sở 372,5 ha diện tích tự nhiên và 2.863 nhân khẩu của xã Hát Lừu.

Địa giới hành chính thị trấn Trạm Tấu: Đông giáp xã Hát Lừu; Tây giáp xã Bản Công; Nam giáp xã Hát Lừu; Bắc giáp xã Hát Lừu.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, xã Hát Lừu có 1.461,7 ha diện tích tự nhiên và 2.580 nhân khẩu.

2. Thành lập thị trấn Mù Cang Chải – thị trấn huyện lỵ huyện Mù Cang Chải trên cơ sở 407 ha diện tích tự nhiên và 1.132 nhân khẩu của xã Mồ Dề; 335 ha diện tích tự nhiên và 905 nhân khẩu của xã Kim Nọi.

Thị trấn Mù Cang Chải có 742 ha diện tích tự nhiên và 2.037 nhân khẩu.

Địa giới hành chính thị trấn Mù Cang Chải: Đông giáp xã Mồ Dề; Tây giáp xã Kim Nọi; Nam giáp các xã Chế Cu Nha và Kim Nọi; Bắc giáp xã Mồ Dề.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính:

Xã Mồ Dề có 6.505 ha diện tích tự nhiên và 2.438 người.

Xã Kim Nọi có 3.261 ha diện tích tự nhiên và 1.064 nhân khẩu.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ban hành. Mọi quy định trước đây trái với Nghị định này đều bị bãi bỏ.

Điều 3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái, Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

Tags: 

Comments are closed.