Nghị định của Chính phủ số 06/2004/NĐ-CP

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 06/2004/NĐ-CP NGÀY 02 THÁNG 01 NĂM 2004
VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH MỘT SỐ Xà
THUỘC HUYỆN CHÂU THÀNH VÀ CHÂU THÀNH A
TRỰC THUỘC TỈNH HẬU GIANG

 

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị quyết số 22/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 4 về việc chia và điều chỉnh địa giới hành chính một số tỉnh;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Cần Thơ (cũ),

NGHỊ ĐỊNH:

 

Điều 1. Nay điều chỉnh địa giới hành chính các xã trực thuộc huyện Châu Thành và Châu Thành A thuộc tỉnh Hậu Giang như sau:

1. Huyện Châu Thành:

a. Xã Đông Thạnh sau khi điều chỉnh một phần diện tích tự nhiên và dân số về thành phố Cần Thơ (mới) có 1.181,71 ha diện tích tự nhiên và 9.153 nhân khẩu.

Địa giới hành chính: Đông giáp xã Phú An; Tây và Nam giáp xã Tân Phú Thạnh; Bắc giáp thành phố Cần Thơ.

b. Xã Phú An sau khi điều chỉnh một phần diện tích tự nhiên và dân số về thành phố Cần Thơ (mới) có 814,94 ha diện tích tự nhiên và 4.116 nhân khẩu.

Địa giới hành chính: Đông giáp xã Đông Phú; Tây giáp xã Đông Thạnh; Nam giáp xã Đông Phước A, thị trấn Ngã Sáu; Bắc giáp thành phố Cần Thơ.

c. Xã Đông Phú sau khi điều chỉnh một phần diện tích tự nhiên và dân số về thành phố Cần Thơ (mới) có 1.775,98 ha diện tích tự nhiên và 9.136 nhân khẩu.

Địa giới hành chính: Đông giáp xã Phú Hữu A, Tây giáp xã Phú An; Nam giáp xã Phú Hữu, thị trấn Ngã Sáu; Bắc giáp thành phố Cần Thơ và tỉnh Vĩnh Long.

Huyện Châu Thành sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, có 14.578,91 ha diện tích tự nhiên và 81.194 nhân khẩu; gồm 8 đơn vị hành chính trực thuộc là: thị trấn Ngã Sáu, các xã Đông Phú, Phú Hữu A, Phú Hữu, Phú An, Đông Thạnh, Đông Phước và Đông Phước A.

Địa giới hành chính: Đông giáp tỉnh Vĩnh Long và tỉnh Sóc Trăng; Tây giáp huyện Châu Thành A và huyện Phụng Hiệp; Nam giáp huyện Phụng Hiệp; Bắc giáp thành phố Cần Thơ (mới).

2. Huyện Châu Thành An:

Xã Tân Phú Thạnh sau khi điều chỉnh một phần diện tích tự nhiên và dân số về thành phố Cần Thơ (mới) có 1.996,92 ha diện tích tự nhiên và 21.514 nhân khẩu.

Địa giới hành chính: Đông giáp huyện Châu Thành; Tây giáp xã Thạnh Xuân; Nam giáp huyện Phụng Hiệp; Bắc giáp thành phố Cần Thơ (mới).

Huyện Châu Thành A sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, có 15.319,45 ha diện tích tự nhiên và 98,805 nhân khẩu; gồm 8 đơn vị hành chính trực thuộc là: thị trấn Một Ngàn, các xã Trường Long Tây, Nhơn Nghĩa A, Trường Long A, Thạnh Xuân, Tân Thuận, Tân Hòa và Tân Phú Thạnh.

Địa giới hành chính: Đông giáp huyện Châu Thành và huyện Phụng Hiệp; Tây giáp tỉnh Kiên Giang; Nam giáp huyện Phụng Hiệp và huyện Vị Thủy; Bắc giáp thành phố Cần Thơ (mới).

 

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Mọi quy định trước đây trái với Nghị định này điều bãi bỏ.

 

Điều 3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân lâm thời tỉnh Hậu Giang, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng, Thủ trưởng các Bộ, ngành và cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

Tags: , , , ,

Comments are closed.