Quyết định số 4043/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ngày 08/07/2008

 

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Hội đồng quản lý Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ

và vừa tỉnh Ninh Thuận

_________

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 115/2004/QĐ-TTg ngày 25 tháng 6 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa ban hành theo Quyết định số 193/2001/QĐ-TTg ngày 20 tháng 12 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 93/2004/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tính dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa;

Căn cứ Quyết định số 150/2008/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Ninh Thuận;

Căn cứ Quyết định số 165/2008/QĐ-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tính dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Ninh Thuận;

Xét đề nghị của Ban Trù bị thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Ninh Thuận tại Tờ trình số 107/TTr-BTB ngày 25 tháng 6 năm 2008;

Theo nội dung kết quả cuộc họp Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 04 tháng 7 năm 2008 (tại Thông báo số 178/TB-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh),

 

QUYẾT ĐỊNH

 

 

Điều 1. Thành lập Hội đồng quản lý Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Ninh Thuận gồm các ông (bà) sau đây:

1. Ông Đỗ Hữu Nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: Chủ tịch Hội đồng.

2. Ông Nguyễn Văn Trường, Giám đốc Sở Tài chính: Phó Chủ tịch.

3. Ông Huỳnh Cao Đài, Phó Giám đốc Sở Tài chính: thành viên thường trực.

4. Ông Vũ Minh Tuyên, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư: thành viên.

5. Ông Vũ Ngọc Niên, Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh: thành viên.

Điều 2. Trách nhiệm, quyền hạn và chế độ làm việc của Hội đồng quản lý Quỹ thực hiện theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Ninh Thuận, và quy định liên quan khác của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh; thành viên Ban Trù bị thành lập Quỹ bão lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Ninh Thuận; các thành viên có tên tại Điều 1 Quyết định này và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.

 

 

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

Hoàng Thị Út Lan

 

Tags: , , , ,

Comments are closed.