Nghị định của Chính phủ số 84/2005/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 84/2005/NĐ-CP NGÀY 07 THÁNG 7 NĂM 2005

VỀ VIỆC THÀNH LẬP XÃ THUỘC HUYỆN NINH HẢI VÀ THÀNH LẬP HUYỆN THUẬN BẮC, TỈNH NINH THUẬN

 

 

 

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

 

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận,

 

 

NGHỊ ĐỊNH :

 

Điều 1. Nay điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập xã thuộc huyện Ninh Hải và điểu chỉnh địa giới hành chính huyện Ninh Hải để thành lập huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận như sau:

 

1. Thành lập xã Thanh Hải thuộc huyện Ninh Hải trên cơ sở 661,20 ha diện tích tự nhiên và 6.332 nhân khẩu của xã Nhơn Hải.

 

Xã Thanh Hải có 661,20 ha diện tích tự nhiên và 6.332 nhân khẩu.

 

Địa giới hành chính xã Thanh Hải: Đông giáp xã Vĩnh Hải; Tây giáp xã Nhơn Hải; Nam giáp biển Đông; Bắc giáp xã Vĩnh Hải.

 

Sau khi điểu chỉnh địa giới hành chính thành lập xã Thanh Hải, xã Nhơn Hải còn lại 3.088,80 ha diện tích tự nhiên và 13.316 nhân khẩu.

 

2. Thành lập xã Bắc Sơn thuộc huyện Ninh Hải trên cơ sở 6.280 ha diện tích tự nhiên và 5.954 nhân khẩu của xã Phương Hải.

 

Xã Bắc Sơn có 6.280 ha diện tích tự nhiên và 5.954 nhân khẩu.

 

Địa giới hành chính xã Bắc Sơn: Đông giáp xã Vĩnh Hải; Tây giáp các xã Lợi Hải, Bắc Phong, Phương Hải; Nam giáp các xã Tri Hải, Nhơn Hải; Bắc giáp các xã Lợi Hải, Công Hải.

 

Sau khi điểu chỉnh địa giới hành chính thành lập xã Bắc Sơn, xã Phương Hải còn lại 743,20 ha diện tích tự nhiên và 6.149 nhân khẩu.

 

3. Điều chỉnh 361 ha diện tích tự nhiên và 3.969 nhân khẩu của xã Hộ Hải thuộc Huyện Ninh Hải về xã Tân Hải quản lý.

 

4. Thành lập xã Bắc Phong thuộc huyện Ninh Hải trên cơ sở 2.193 ha diện tích tự nhiên và 6.142 nhân khẩu của xã Tân Hải.

 

Xã Bắc Phong có 2.193 ha diện tích tự nhiên và 6.142 nhân khẩu.

 

Địa giới hành chính xã Bắc Phong: Đông giáp các xã Lợi Hải, Bắc Sơn, Phương Hải; Tây giáp xã Xuân Hải và huyện Bác Ái; Nam giáp các xã Xuân Hải, Tân Hải; Bắc giáp các xã Phước Kháng, Lợi Hải.

 

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính và thành lập xã Bắc Phong:

 

– Xã Tân Hải còn lại 908 ha diện tích tự nhiên và 8.666 nhân khẩu.

 

– Xã Hộ Hải còn lại 1.239 ha diện tích tự nhiên và 13.469 nhân khẩu.

 

5. Thành lập huyện Thuận Bắc trên cơ sở 31.993 ha diện tích tự nhiên và 34.675 nhân khẩu của huyện Ninh Hải.

 

Huyện Thuận Bắc có 31.993 ha diện tích tự nhiên và 34.675 nhân khẩu, có 6 đơn vị hành chính trực thuộc gồm các xã Lợi Hải, Công Hải, Phước Chiến, Phước Kháng, Bắc Sơn, Bắc Phong.

 

Địa giới hành chính huyện Thuận Bắc: Đông giáp huyện Ninh Hải và biển Đông; Tây giáp huyện Bác Ái; Nam giáp huyện Ninh Hải; Bắc giáp huyện Bác Ái và tỉnh Khánh Hoà.

 

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính thành lập huyện Thuận Bắc, huyện Ninh Hải còn lại 25.125,20 ha diện tích tự nhiên và 91.336 nhân khẩu, có 9 đơn vị hành chính trực thuộc gồm các xã Tri Hải, Nhơn Hải, Thanh Hải, Vĩnh Hải, Hộ Hải, Tân Hải, Xuân Hải, Phương Hải và thị trấn Khánh Hải.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Mọi quy định trước đây trái Nghị định này đều bãi bỏ.

 

Điều 3. Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này ./.

 

 

TM. CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG

Phan Văn Khải

 

 

Tags: , , , ,

Comments are closed.