Nghị định của Chính phủ số 08/2008/NĐ-CP

 NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 08/2008/NĐ-CP NGÀY 21 THÁNG 01 NĂM 2008

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH XÃ, PHƯỜNG, THÀNH LẬP PHƯỜNG THUỘC THÀNH PHỐ PHAN RANG – THÁP CHÀM, TỈNH NINH THUẬN


 

 

CHÍNH PHỦ


Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận,

 

 

NGHỊ ĐỊNH :


 

Điều 1. Điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường, thành lập phường thuộc thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận như sau:

1. Điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường thuộc thành phố Phan Rang – Tháp Chàm như sau:

Điều chỉnh 11,2 ha diện tích tự nhiên và 1.262 nhân khẩu của phường Mỹ Đông; 133,01 ha diện tích tự nhiên và 2.512 nhân khẩu của xã Văn Hải về xã Mỹ Hải quản lý.

Điều chỉnh 2,72 ha diện tích tự nhiên của xã Mỹ Hải về phường Tấn Tài quản lý; 1,03 ha diện tích tự nhiên và 6 nhân khẩu của xã Mỹ Hải về phường Thanh Sơn quản lý.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính:

Phường Mỹ Đông còn lại 241 ha diện tích tự nhiên và 12.401 nhân khẩu.

Xã Văn Hải còn lại 927,11 ha diện tích tự nhiên và 13.909 nhân khẩu.

Xã Mỹ Hải có 717,46 ha diện tích tự nhiên và 12.995 nhân khẩu.

Phường Thanh Sơn có 99,78 ha diện tích tự nhiên và 9.663 nhân khẩu.

Phường Tấn Tài có 286,06 ha diện tích tự nhiên và 8.157 nhân khẩu.

2. Thành lập phường Mỹ Bình thuộc thành phố Phan Rang – Tháp Chàm trên cơ sở điều chỉnh 495,76 ha diện tích tự nhiên và 8.076 nhân khẩu của xã Mỹ Hải.

Phường Mỹ Bình có 495,76 ha diện tích tự nhiên và 8.076 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Mỹ Bình: Đông giáp Biển Đông; Tây giáp phường Thanh Sơn; Nam giáp phường Mỹ Hải; Bắc giáp phường Văn Hải.

3. Thành lập phường Mỹ Hải thuộc thành phố Phan Rang – Tháp Chàm trên cơ sở 221,70 ha diện tích tự nhiên và 4.919 nhân khẩu còn lại của xã Mỹ Hải.

Phường Mỹ Hải có 221,70 ha diện tích tự nhiên và 4.919 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Mỹ Hải: Đông giáp Biển Đông; Tây giáp phường Tấn Tài; Nam giáp phường Mỹ Đông; Bắc giáp phường Mỹ Bình.

4. Thành lập phường Văn Hải thuộc thành phố Phan Rang – Tháp Chàm trên cơ sở toàn bộ 927,11 ha diện tích tự nhiên và 13.909 nhân khẩu của xã Văn Hải.

Phường Văn Hải có 927,11 ha diện tích tự nhiên và 13.909 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Văn Hải: Đông giáp Biển Đông; Tây giáp xã Thành Hải; Nam giáp phường Mỹ Bình; Bắc giáp xã Thành Hải và thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập phường:

Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm có 7.889,74 ha diện tích tự nhiên và 175.826 nhân khẩu, có 16 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm các phường: Đô Vinh, Bảo An, Phước Mỹ, Phủ Hà, Đài Sơn, Thanh Sơn, Kinh Dinh, Mỹ Hương, Tấn Tài, Đạo Long, Đông Hải, Mỹ Đông, Mỹ Bình, Mỹ Hải, Văn Hải và xã Thành Hải.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Mọi quy định trước đây trái Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

 

TM. CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG

Nguyễn Tấn Dũng


Tên văn bản : Nghị định về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường, thành lập phường thuộc thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
Loại văn bản : Nghị định
Số hiệu : 08/2008/NĐ-CP
Ngày ban hành : 21/01/2008
Cơ quan ban hành : Chính phủ,
Người ký : Nguyễn Tấn Dũng,
Ngày hiệu lực :
Văn bản liên quan : 0     

Tags: , , ,

Comments are closed.