List/Grid

Tag Archives: 4043/2008/QĐ-UBND

Quyết định số 4043/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ngày 08/07/2008

Quyết định số 4043/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ngày 08/07/2008

Ngày 08 tháng 07 năm 2008  Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định số 4043/2008/QĐ-UBND về việc Thành lập Hội đồng quản lý Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Ninh Thuận.