Quyết định số 3859/QĐ-UBND ngày 01/07/2008

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập lại Ban Chỉ đạo triển khai C

hương trình Bảo hiểm y tế nhân dân tỉnh Ninh Thuận

_______

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 23 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 243/2005/QĐ-TTg ngày 05 tháng 10 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 46/NQ/TW ngày 23 tháng 02 năm 2005 của Bộ Chính trị về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 22/2005/TTLT-BYT-BTC ngày 24 tháng 8 năm 2005 của liên Bộ Tài chính – Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm y tế (BHYT) tự nguyện;

Căn cứ Quyết định số 7739/QĐ ngày 08 tháng 11 năm 2004; Quyết định số 3261/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2006 và Quyết định số 1657/QĐ-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2007 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo triển khai Chương trình Bảo hiểm y tế nhân dân;

Xét đề nghị của Giám đốc Bảo hiểm xã hội tại Tờ trình số 129/TTr-BHXH ngày 20 tháng 6 năm 2008 và của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 253/TTr-SNV ngày 27 tháng 6 năm 2008.

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Thành lập lại Ban Chỉ đạo triển khai Chương trình Bảo hiểm y tế nhân dân tỉnh Ninh Thuận (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo) như sau:

1. Trưởng Ban:

– Ông Lưu Xuân Vĩnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Các Phó Trưởng Ban:

– Bà Nguyễn Thị Hường, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh: Phó Trưởng Ban thường trực;

– Mời ông Trần Văn Tấn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam: Phó Trưởng Ban.

3. Các Ủy viên:

– Ông Nguyễn Văn Trường, Giám đốc Sở Tài chính;

– Ông Phạm Hồng Cường, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;

– Ông Phạm Văn Muộn, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

– Ông Lê Như Sung, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;

– Bà Phan Thị Lai, Phó Giám đốc Sở Y tế;

– Bà Nguyễn Thị Hồng Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang – Tháp Chàm;

– Bà Nguyễn Thị Luyện, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ninh Phước;

– Bà Nguyễn Thị Diệu Tuyết, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải;

– Bà Pinăng Thị Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bác Ái;

– Ông Hoàng Gia Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn;

– Ông Nguyễn Phi Long, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thuận Bắc.

4. Mời lãnh đạo các đơn vị: Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Tỉnh Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh tỉnh và Hội Chữ thập đỏ tỉnh tham gia thành viên Ban Chỉ đạo.

Điều 2. Ban Chỉ đạo có trách nhiệm xây dựng kế hoạch triển khai Chương trình Bảo hiểm y tế nhân dân trên địa bàn tỉnh theo quy định hiện hành và báo cáo kết quả cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 7739/QĐ ngày 08 tháng 11 năm 2004; Quyết định số 3261/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2006 và Quyết định số 1657/QĐ-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2007 của Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Ninh Thuận.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 


CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

Hoàng Thị Út Lan


 

Tags: , ,

Comments are closed.