Quyết định số 3862/2008/QĐ-UBND ngày 01/07/2008

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tổ chức lại Ban Chỉ đạo hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở tỉnh Ninh Thuận

________

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 118/TTg ngày 27 tháng 02 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở;

Căn cứ Quyết định số 117/QĐ-TTg ngày 25 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 118/TTg ngày 27 tháng 02 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở và Điều 3 Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg ngày 03 tháng 02 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người hoạt động cách mạng từ trước Cách mạng tháng tám năm 1945 cải thiện nhà ở;

Căn cứ Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành Quy định hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 222/TTr-SLĐTBXH ngày 09 tháng 4 năm 2008 và của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 251/TTr-SNV ngày 26 tháng 6 năm 2008.

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Tổ chức lại Ban Chỉ đạo hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở tỉnh Ninh Thuận (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo) như sau:

1. Trưởng Ban:

– Ông Lưu Xuân Vĩnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Các Phó Trưởng Ban:

– Ông Trần Anh Việt, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội: Phó Trưởng Ban thường trực;

– Ông Phạm Văn Hậu, Phó Giám đốc Sở Xây dựng: Phó Trưởng Ban.

3. Các Ủy viên:

– Ông Huỳnh Cao Đài, Phó Giám đốc Sở Tài Chính;

– Ông Lê Ngọc Thạch, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường;

– Bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh;

– Bà Nguyễn Thị Hồng Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang – Tháp Chàm;

– Ông Hoàng Gia Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn;

– Bà Nguyễn Thị Luyện, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ninh Phước;

– Bà Nguyễn Thị Diệu Tuyết, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải;

– Bà Pinăng Thị Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bác Ái;

– Ông Nguyễn Phi Long, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thuận Bắc;

4. Mời các ông, bà có tên sau tham gia thành viên Ban Chỉ đạo:

– Ông Kiều Như Bổn, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh;

– Ông Lê Minh Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh;

– Ông Lê Văn, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

 

Điều 2. Ban Chỉ đạo nhiệm vụ giúp Ủy ban nhân dân tỉnh:

1. Chỉ đạo việc tổ chức triển khai thực hiện hỗ trợ người có công cách mạng cải thiện nhà ở theo quy định tại Quyết định số 117/2007/QĐ-TTg ngày 25 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận.

2. Thường trực Ban Chỉ đạo có kế hoạch hướng dẫn lồng phép chương trình hỗ trợ cải thiện nhà ở kết hợp với chương trình phong trào đền ơn đáp nghĩa, xây dựng chung Đề án nâng cao mức sống người có công với cách mạng thuộc 2 cấp huyện, tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các quyết định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thủ trưởng các cơ quan có liên quan và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

Hoàng Thị Út Lan

Tags: , ,

Comments are closed.