Quyết định 4479/QĐ-UBND ngày 25/07/2008

QUYẾT ĐỊNH

Về kế hoạch thời gian năm học 2008 – 2009 của giáo dục mầm non,

giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

__________

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Căn cứ Quyết định số 38/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành kế hoạch thời gian năm học 2008 – 2009 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 178/TTr-SGD&ĐT ngày 16 tháng 7 năm 2008,

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Quy định về khung kế hoạch thời gian năm học 2008 – 2009 áp dụng chung trong toàn tỉnh của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên như sau:

1. Ngày tựu trường, ngày khai giảng, ngày bắt đầu và kết thúc học kỳ, ngày hoàn thành chương trình giảng dạy và học tập, thời gian nghỉ và xét, thi tốt nghiệp các cấp học cụ thể như sau:

 

Cấp học

Ngày

tựu trường

Ngày

khai giảng

Học kỳ I

Học kỳ II

Ngày hoàn thành chương trình giảng dạy và học tập

Các kỳ thi và

xét tốt nghiệp

 

1. Mầm non

 

10/8/2008

05/9/2008

18/8/2008

đến 04/01/2009

05/01/2009 đến 25/5/2009

25/5/2009

 

2. Tiểu học

10/8/2008

 

05/9/2008

 

18/8/2008

đến 04/01/2009

gồm 20 tuần lễ: có 18 tuần thực học, còn lại dành cho các hoạt động khác

05/01/2009

đến 25/5/2009

gồm 20 tuần lễ: có 17 tuần thực học, 2 tuần nghỉ Tết âm lịch, còn lại dành cho các hoạt động khác

25/5/2009

Xét công nhận hoàn thành chương trình Tiểu học

trước ngày 15/6/2009

3. THCS

10/8/2008

 

05/9/2008

 

25/8/2008

đến 10/01/2009,

gồm 20 tuần lễ: có 19 tuần thực học, còn lại dành cho các hoạt động khác

12/01/2009

đến 25/5/2009

gồm 19 tuần lễ: có 18 tuần

thực học, nghỉ Tết âm lịch, còn lại dành cho các

hoạt động khác

25/5/2009

Xét công nhận tốt nghiệp

THCS

trước ngày 15/6/2009

4. THPT

10/8/2008

 

05/9/2008

 

25/8/2008

đến 10/01/2009

(riêng lớp 12 đến 03/01/2009)

gồm 20 tuần lễ: có 19 tuần thực học, còn lại dành cho

các hoạt động khác

 

12/01/2009

đến 25/5/2009

(riêng lớp 12 từ 05/01/2009 đến 17/5/2009)

gồm 19 tuần lễ: có 18 tuần thực học, nghỉ Tết âm lịch, còn lại dành cho các hoạt động khác.

25/5/2009

(riêng lớp 12 vào ngày 17/5/2009 còn lại dành ôn thi tốt nghiệp)

Thi học sinh

giỏi quốc gia

25/02/2009

Thi tốt nghiệp ngày 02, 03 và 04/6/2009

Tuyển sinh

lớp 10 THPT

(năm học

2009 – 2010) hoàn thành trước ngày 31/7/2009

5.GDTX

(BTTHPT)

10/8/2008

08/9/2008

25/8/2008

đến 10/01/2009

(riêng lớp 12 đến 03/01/2009)

từ 12/01/2009 đến 25/5/2009

(riêng lớp 12 từ 05/01/2009

đến 17/5/2009)

25/5/2009

(riêng lớp12 vào ngày

17/5/2009

còn lại dành ôn thi tốt nghiệp)

Thi tốt nghiệp ngày 02, 03 và 04/6/2009

 

2. Nghỉ Tết âm lịch, các ngày nghỉ lễ khác:

– Ngày nghỉ Tết Âm lịch đối với cấp học mầm non và tiểu học là 14 (mười bốn) ngày; cấp học Trung học cơ sở và Trung học phổ thông là 7 (bảy) ngày;

– Các ngày lễ khác được nghỉ theo quy định của Luật Lao động, cụ thể: đối với ngày Tết dương lịch (01/01), ngày Giỗ tổ Hùng Vương (04/4/2009 tức 10/3 âm lịch), ngày kỷ niệm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4), ngày quốc tế Lao động (1/5) và ngày Quốc khánh (2/9) mỗi ngày lễ nghỉ 1 (một) ngày, nếu các ngày nghỉ lễ trùng vào ngày nghỉ cuối tuần thì được nghỉ bù vào 1 (một) ngày làm việc kế tiếp.

Điều 2. Ủy quyền cho Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định về:

1. Ngày kết thúc năm học (muộn nhất vào ngày 31/5/2009).

2. Thời điểm và thời hạn nghỉ giữa học kỳ, cuối học kỳ.

3. Các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp theo chủ điểm.

4. Ngày thi nghề ở giáo dục phổ thông.

5. Ngày khai giảng đối với giáo dục thường xuyên học theo chương trình trung học cơ sở.

6. Cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thiên tai lũ lụt, thời tiết khắc nghiệt và bố trí học bù; chịu trách nhiệm báo cáo với Bộ Giáo dục và Đào tạo về những quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh liên quan đến việc cho học sinh nghỉ học.

7. Tổng thời gian nghỉ hè đối với giáo viên là 2 (hai) tháng (bao gồm cả thời gian nghỉ được bố trí xen kẽ trong năm học do đặc điểm cụ thể về kế hoạch thời gian năm học của địa phương).

8. Thời gian nghỉ Tết âm lịch ít nhất là 7 (bảy) ngày trên cơ sở đảm bảo phù hợp với tình hình cụ thể từng địa phương.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân và Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố và thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

Lưu Xuân Vĩnh

Tags: , , , , ,

Comments are closed.