Quyết định số 174/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ngày 09/07/2008

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh và bổ sung Phụ lục số 3 của Bảng giá các loại đất ban hành kèm theo Quyết định số 366/2007/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh

__________

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ văn bản số 83/HĐND-TH ngày 19 tháng 6 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ý kiến Tờ trình số 45/TTr-UBND ngày 04 tháng 6 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 1416/TTr-STC ngày 30 tháng 6 năm 2008,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Điều chỉnh và bổ sung Phụ lục số 3 của Bảng giá các loại đất ban hành kèm theo Quyết định số 366/2007/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh, cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh Phụ lục số 3: xác định giá đất cho những thửa đất ở thuộc các trường hợp đặc biệt.

2. Bổ sung điểm 7 Phụ lục số 3: đối với đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp được Nhà nước cho thuê hoặc giao đất có thu tiền sử dụng đất xác định giá đất cho toàn bộ dự án không điều chỉnh theo các nội dung của Phụ lục này.

3. Các nội dung khác vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 366/2007/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục trưởng Cục Thuế; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và thủ trưởng các cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

Hoàng Thị Út Lan

 

Tags: , , , , ,

Comments are closed.