Quyết định 38/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/07/2008

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành kế hoạch thời gian năm học 2008-2009

của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên

_____________

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Kế hoạch thời gian năm học 2008-2009 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên bao gồm:

1. Ngày tựu trường, ngày khai giảng.

2. Ngày bắt đầu và kết thúc học kỳ I, ngày bắt đầu và kết thúc học kỳ II.

3. Ngày kết thúc năm học.

4. Ngày thi học sinh giỏi, ngày thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) và bổ túc THPT, ngày hoàn thành xét công nhận hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học, ngày hoàn thành xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở (THCS).

5. Ngày hoàn thành tuyển sinh vào các lớp đầu cấp học.

6. Các ngày nghỉ Tết âm lịch và các ngày nghỉ lễ.

7. Thời gian nghỉ hè đối với giáo viên.

8. Kế hoạch thời gian năm học có thể bao gồm thêm các ngày nghỉ khác (nghỉ giữa học kỳ, cuối học kỳ, nghỉ theo mùa vụ, nghỉ tết của đồng bào dân tộc, nghỉ tham gia lễ hội truyền thống của địa phương).

Điều 2. Việc xây dựng kế hoạch thời gian năm học 2008-2009 phải đảm bảo các nguyên tắc sau:

1. Kế hoạch thời gian năm học phải đảm bảo:

a- Đối với cấp Tiểu học, có ít nhất 35 tuần thực học (học kỳ I có ít nhất 18 tuần, học kỳ II có ít nhất 17 tuần);

b- Đối với cấp THCS và cấp THPT, có ít nhất 37 tuần thực học (học kỳ I có ít nhất 19 tuần, học kỳ II có ít nhất 18 tuần).

c- Đối với giáo dục thường xuyên (bổ túc THCS và bổ túc THPT), có ít nhất 32 tuần thực học (học kỳ I có ít nhất 16 tuần, học kỳ II có ít nhất 16 tuần).

2. Kế hoạch thời gian năm học phải phù hợp với điều kiện tự nhiên, xã hội và tập quán của địa phương.

3. Các ngày nghỉ lễ được thực hiện theo quy định của Luật Lao động. Nếu ngày nghỉ lễ trùng vào ngày nghỉ cuối tuần thì được nghỉ bù vào ngày làm việc kế tiếp.

4. Khuyến khích xây dựng và áp dụng kế hoạch thời gian năm học đồng bộ cho các cấp học trong trường phổ thông có nhiều cấp học, các cấp học trên một địa bàn dân cư, đặc biệt là đối với cấp tiểu học và trung học cơ sở.

Điều 3. Khung kế hoạch thời gian năm học 2008-2009 áp dụng chung trong toàn quốc được quy định như sau:

1. Tựu trường sớm nhất vào ngày 01/8/2008, muộn nhất vào ngày 28/8/2008.

2. Tổ chức khai giảng trong khoảng thời gian từ ngày 03 đến ngày 05/9/2008.

3. Kết thúc học kỳ II (hoàn thành kế hoạch giảng dạy và học tập) muộn nhất vào ngày 25/5/2009.

4. Kết thúc năm học muộn nhất vào ngày 31/5/2009.

5. Thi học sinh giỏi quốc gia THPT vào ngày 25/02/2009.

6. Thi tốt nghiệp THPT và bổ túc THPT vào các ngày 2, 3, 4/6/2009.

7. Thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2009 được tổ chức theo 3 đợt: đợt 1 vào các ngày 3, 4, 5/7/2009; đợt 2 vào các ngày 8, 9, 10/7/2009; đợt 3 vào các ngày 14, 15, 16/7/2009.

8. Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS xong trước ngày 15/6/2009.

9. Tuyển sinh vào lớp 10 THPT cho năm học 2008-2009 hoàn thành trước ngày 31/7/2009.

10. Nghỉ Tết âm lịch ít nhất là 7 ngày.

11. Tổng thời gian nghỉ hè đối với giáo viên là 2 tháng (bao gồm cả thời gian nghỉ được bố trí xen kẽ trong năm học do đặc điểm cụ thể về kế hoạch thời gian năm học của địa phương).

Điều 4. Căn cứ quy định tại Điều 1, Điều 2 và Điều 3 của Quyết định này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định:

1. Kế hoạch thời gian năm học 2008-2009 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng cho địa phương.

2. Quyết định thời gian nghỉ học và thời gian kéo dài năm học trong trường hợp đặc biệt.

Điều 5. Giám đốc sở giáo dục và đào tạo quyết định:

1. Cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và bố trí học bù.

2. Về thời gian nghỉ hè của giáo viên.

Điều 6. Giám đốc sở giáo dục và đào tạo có trách nhiệm thực hiện chế độ báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo như sau:

1. Báo cáo tình hình chuẩn bị năm học, kế hoạch tổ chức khai giảng và kế hoạch thời gian năm học 2008-2009 của các cấp học trước ngày 31/8/2008.

2. Báo cáo sơ kết học kỳ I trước ngày 31/01/2009.

3. Báo cáo tổng kết năm học 2008-2009, báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chuẩn thi đua và đề nghị xét khen thưởng năm học 2008-2009 trước ngày 25/6/2009.

4. Báo cáo nhanh về những quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân nhân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 4 của Quyết định này.

Điều 7. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều được bãi bỏ.

Điều 8. Các ông (bà) Chánh Văn phòng và thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc sở giáo dục và đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhn:

– Văn phòng Chính phủ; Văn phòng Quốc hội;

Ủy ban VHGDTNTN&NĐ của Quốc hội;

– Ban Tuyên giáo TW;

– Công đoàn Giáo dục Việt Nam;

– Hội Khuyến học Việt Nam;

– Hội Cựu Giáo chức Việt Nam;

– Các Tỉnh ủy, Thành ủy, Hội đồng nhân dân;

– Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (để phối hợp thực hiện);

– Các Sở Giáo dục và Đào tạo (để thực hiện);

– Các đơn vị trong cơ quan Bộ, các đơn vị trực thuộc Bộ (để thực hiện);

– Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);

– Kiểm toán Nhà nước;

– Công báo; Website Chính phủ; Website Bộ;

– Lưu: VT, TH, PC.

BỘ TRƯỞNG

 

 

(Đã ký)

 

 

 

Ngu

Tags: , , ,

Comments are closed.