Nghị định số 21/2007/NĐ-CP ngày 08/02/2007

 

NGHỊ ĐỊNH

Về việc thành lập thành phố Phan Rang – Tháp Chàm thuộc tỉnh Ninh Thuận

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận,

NGHỊ  ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập thành phố Phan Rang – Tháp Chàm thuộc tỉnh Ninh Thuận trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số và các đơn vị hành chính trực thuộc của thị xã Phan Rang – Tháp Chàm.

Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm có 7.937,56 ha diện tích tự nhiên, dân số 162.941 người, có 15 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm các phường: Đô Vinh, Bảo An, Phước Mỹ, Phủ Hà, Đài Sơn, Thanh Sơn, Tấn Tài, Mỹ Hương, Kinh Dinh, Đạo Long, Mỹ Đông, Đông Hải và các xã: Thành Hải, Văn Hải, Mỹ Hải.

Địa giới hành chính thành phố Phan Rang – Tháp Chàm: phía Đông giáp biển Đông; phía Tây giáp huyện Ninh Sơn, huyện Bác Ái; phía Nam giáp huyện Ninh Phước; phía Bắc giáp huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận.

Tỉnh Ninh Thuận có 6 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm các huyện: Ninh Sơn, Bác Ái, Ninh Hải, Ninh Phước, Thuận Bắc và thành phố Phan Rang – Tháp Chàm.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Mọi quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

TM. CHÍNH PHỦ  
THỦ TƯỚNG  
(Đã ký)
 
 
 
 
 
Nguyễn Tấn Dũng
Tags: , , , ,

Comments are closed.