Nghị định số 55/2004/NĐ-CP ngày 18-02-2004

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 55/2004/NĐ-CP NGÀY 18 THÁNG 2 NĂM 2004

PHÊ CHUẨN SỐ LƯỢNG, DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ BẦU CỬ

VÀ SỐ ĐẠI BIỂU ĐƯỢC BẦU Ở MỖI ĐƠN VỊ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI NHIỆM KỲ 2004 – 2009 

 

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Điều 9, Điều 10 và Điều 11 của Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

  Căn cứ Nghị quyết số 429/2003/NQ-UBTVQH của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ngày 23 tháng 12 năm 2003 về ấn định ngày bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2004 – 2009;

        Theo đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai và Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

 

NGHỊ ĐỊNH: 

Điều 1. Phê chuẩn số lượng 19 (mười chín) đơn vị bầu cử, 71 (bảy mươi mốt) đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2004 – 2009 (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

 

 

TM. CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG

              Phan Văn Khải

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH ĐƠN VỊ BẦU CỬ VÀ SỐ ĐẠI BIỂU ĐƯỢC BẦU Ở MỖI ĐƠN VỊ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH GIA LAI NHIỆM KỲ 2004 – 2009

 

 

TT

ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH

ĐƠN VỊ BẦU CỬ

SỐ ĐẠI BIỂU ĐƯỢC BẦU Ở MỖI ĐƠN VỊ

1

Thành phố Pleiku

Đơn vị bầu cử số 01

Đơn vị bầu cử số 02

Đơn vị bầu cử số 03

04 đại biểu

04 đại biểu

04 đại biểu

2

Huyện ChưPăh

Đơn vị bầu cử số 04

04 đại biểu

3

Huyện Ia Grai

Đơn vị bầu cử số 05

04 đại biểu

4

Huyện Đức Cơ

Đơn vị bầu cử số 06

03 đại biểu

5

Huyện Chư Prông

Đơn vị bầu cử số 07

05 đại biểu

6

Huyện Chư Sê

Đơn vị bầu cử số 08

Đơn vị bầu cử số 09

04 đại biểu

04 đại biểu

7

Huyện Đak Đoa

Đơn vị bầu cử số 10

05 đại biểu

8

Huyện Mang Yang

Đơn vị bầu cử số 11

03 đại biểu

9

Huyện Đak Pơ

Đơn vị bầu cử số 12

03 đại biểu

10

Huyện An Khê

Đơn vị bầu cử số 13

04 đại biểu

11

Huyện KBang

Đơn vị bầu cử số 14

04 đại biểu

12

Huyện Kông Chro

Đơn vị bầu cử số 15

03 đại biểu

13

Huyện Ia Pa

Đơn vị bầu cử số 16

03 đại biểu

14

Huyện Ayun Pa

Đơn vị bầu cử số 17

Đơn vị bầu cử số 18

03 đại biểu

03 đại biểu

15

Huyện Krông Pa

Đơn vị bầu cử số 19

04 đại biểu

 

Tags: , , ,

Comments are closed.