Nghị định số 97/1999/NĐ-CP ngày 10-09-1999

NGHỊ ĐỊNH
CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 97/1999/NĐ-CP NGÀY 10 THÁNG 9 NĂM 1999
PHÊ CHUẨN SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ, DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ BẦU CỬ VÀ SỐ ĐẠI BIỂU ĐƯỢC BẦU Ở MỖI ĐƠN VỊ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CỦA TỈNH NAM ĐỊNH
NHIỆM KỲ 1999-2004

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Điều 9, Điều 10 và Điều 11 của Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (sửa đổi) ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Theo đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Nam Định và Bộ trưởng – Trưởng ban Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê chuẩn số lượng 68 (sáu mươi tám) đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, 27 (hai mươi bảy) đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Nam Định (có danh sách kèm theo).

 

Điều 2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Nam Định, Bộ trưởng – Trưởng ban Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.


DANH SÁCH ĐƠN VỊ BẦU CỬ VÀ SỐ ĐẠI BIỂU ĐƯỢC BẦU Ở MỖI ĐƠN VỊ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG
NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

 

STT

Đơn vị hành chính

Đơn vị bầu cử

Số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị

1

Thành phố Nam Định

Đơn vị bầu cử số 01

Đơn vị bầu cử số 02

Đơn vị bầu cử số 03

03 đại biểu

03 đại biểu

02 đại biểu

2

Huyện Hải Hậu

Đơn vị bầu cử số 04

Đơn vị bầu cử số 05

Đơn vị bầu cử số 06

Đơn vị bầu cử số 07

02 đại biểu

02 đại biểu

03 đại biểu

03 đại biểu

3

Huyện Nghĩa Hưng

Đơn vị bầu cử số 08

Đơn vị bầu cử số 09

Đơn vị bầu cử số 10

03 đại biểu

02 đại biểu

02 đại biểu

4

Huyện Giao Thuỷ

Đơn vị bầu cử số 11

Đơn vị bầu cử số 12

Đơn vị bầu cử số 13

02 đại biểu

02 đại biểu

03 đại biểu

5

Huyện Xuân Trường

Đơn vị bầu cử số 14

Đơn vị bầu cử số 15

03 đại biểu

03 đại biểu

6

Huyện Nam Trực

Đơn vị bầu cử số 16

Đơn vị bầu cử số 17

Đơn vị bầu cử số 18

03 đại biểu

02 đại biểu

02 đại biểu

7

Huyện Trực Ninh

Đơn vị bầu cử số 19

Đơn vị bầu cử số 20

Đơn vị bầu cử số 21

03 đại biểu

02 đại biểu

02 đại biểu

8

Huyện Ý Yên

Đơn vị bầu cử số 22

Đơn vị bầu cử số 23

Đơn vị bầu cử số 24

03 đại biểu

03 đại biểu

02 đại biểu

9

Huyện Vụ Bản

Đơn vị bầu cử số 25

Đơn vị bầu cử số 26

03 đại biểu

02 đại biểu

10

Huyện Mỹ Lộc

Đơn vị bầu cử số 27

03 đại biểu

 

Tổng hợp: – Bầu 03 đại biểu có 14 đơn vị.

– Bầu 02 đại biểu có 13 đơn vị

Tags: , , ,

Comments are closed.