Nghị định số 96/1999/ NĐ-CP ngày 10-09-1999

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 96/1999/NĐ-CP NGÀY 10 THÁNG 9 NĂM 1999

PHÊ CHUẨN SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ, DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ BẦU CỬ VÀ SỐ ĐẠI BIỂU ĐƯỢC BẦU Ở MỖI ĐƠN VỊ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CỦA TỈNH QUẢNG NINH

NHIỆM KỲ 1999-2004

 

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Điều 9, Điều 10 và Điều 11 của Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (sửa đổi) ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Theo đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh và Bộ trưởng – Trưởng ban Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê chuẩn số lượng 70 (bảy mươi) đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, 28 (hai mươi tám) đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ninh (có danh sách kèm theo).

 

Điều 2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Bộ trưởng – Trưởng ban Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.


DANH SÁCH ĐƠN VỊ BẦU CỬ VÀ SỐ ĐẠI BIỂU ĐƯỢC BẦU Ở MỖI ĐƠN VỊ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG NINH

 

STT

Đơn vị hành chính

Đơn vị bầu cử

Số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị

1

Thành phố Hạ Long

Đơn vị bầu cử số 01

Đơn vị bầu cử số 02

Đơn vị bầu cử số 03

Đơn vị bầu cử số 04

02 đại biểu

03 đại biểu

03 đại biểu

03 đại biểu

2

Thị xã Cẩm Phả

Đơn vị bầu cử số 05

Đơn vị bầu cử số 06

Đơn vị bầu cử số 07

Đơn vị bầu cử số 08

02 đại biểu

03 đại biểu

03 đại biểu

02 đại biểu

3

Thị xã Uông Bí

Đơn vị bầu cử số 09

Đơn vị bầu cử số 10

03 đại biểu

03 đại biểu

4

Thị xã Móng Cái

Đơn vị bầu cử số 11

Đơn vị bầu cử số 12

03 đại biểu

02 đại biểu

5

Huyện Đông Triều

Đơn vị bầu cử số 13

Đơn vị bầu cử số 14

Đơn vị bầu cử số 15

Đơn vị bầu cử số 16

02 đại biểu

02 đại biểu

03 đại biểu

03 đại biểu

6

Huyện Yên Hưng

Đơn vị bầu cử số 17

Đơn vị bầu cử số 18

Đơn vị bầu cử số 19

03 đại biểu

03 đại biểu

02 đại biểu

7

Huyện Hoành Bồ

Đơn vị bầu cử số 20

Đơn vị bầu cử số 21

02 đại biểu

02 đại biểu

8

Huyện Vân Đồn

Đơn vị bầu cử số 22

03 đại biểu

9

Huyện Cô Tô

Đơn vị bầu cử số 23

01 đại biểu

10

Huyện Tiên Yên

Đơn vị bầu cử số 24

03 đại biểu

11

Huyện Quảng Hà

Đơn vị bầu cử số 25

Đơn vị bầu cử số 26

02 đại biểu

03 đại biểu

12

Huyện Bình Liêu

Đơn vị bầu cử số 27

02 đại biểu

13

Huyện Ba Chẽ

Đơn vị bầu cử số 28

02 đại biểu

 

Tổng hợp: – Bầu 03 đại biểu có 15 đơn vị.

– Bầu 02 đại biểu có 12 đơn vị

– Bầu 01 đại biểu có 01 đơn vị

 

 


 

Tags: , , ,

Comments are closed.