Nghị định số 52/2004/NĐ-CP ngày 18-02-2004

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 52/2004/NĐ-CP NGÀY 18 THÁNG 2 NĂM 2004

PHÊ CHUẨN SỐ LƯỢNG, DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ BẦU CỬ

VÀ SỐ ĐẠI BIỂU ĐƯỢC BẦU Ở MỖI ĐƠN VỊ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI NHIỆM KỲ 2004 – 2009

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Điều 9, Điều 10 và Điều 11 của Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 429/2003/NQ-UBTVQH của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ngày 23 tháng 12 năm 2003 về ấn định ngày bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2004 – 2009;

Theo đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội và Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Phê chuẩn số lượng 23 (hai mươi ba) đơn vị bầu cử, 95 (chín mươi nhăm) đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2004 – 2009 (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

TM. CHÍNH PH

THỦ TƯỚNG

Phan Văn Khải

DANH SÁCH ĐƠN VỊ BẦU CỬ VÀ SỐ ĐẠI BIỂU ĐƯỢC BẦU Ở MỖI ĐƠN VỊ

BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HĐND THÀNH PHỐ HÀ NỘI NHIỆM KỲ 2004-2009

TT

ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH

ĐƠN VỊ BẦU CỬ

SỐ ĐẠI BIỂU ĐƯỢC BẦU Ở MỖI ĐƠN VỊ

1

Quận Ba Đình

Đơn vị bầu cử số 01

Đơn vị bầu cử số 02

04 đại biểu

03 đại biểu

2

Quận Tây Hồ

Đơn vị bầu cử số 03

03 đại biểu

3

Quận Hoàn Kiếm

Đơn vị bầu cử số 04

05 đại biểu

4

Quận Hai Bà Trưng

Đơn vị bầu cử số 05

Đơn vị bầu cử số 06

05 đại biểu

05 đại biểu

5

Quận Hoàng Mai

Đơn vị bầu cử số 07

05 đại biểu

6

Quận Đống Đa

Đơn vị bầu cử số 08

Đơn vị bầu cử số 09

Đơn vị bầu cử số 10

05 đại biểu

03 đại biểu

03 đại biểu

7

Quận Thanh Xuân

Đơn vị bầu cử số 11

Đơn vị bầu cử số 12

03 đại biểu

03 đại biểu

8

Quận Cầu Giấy

Đơn vị bầu cử số 13

05 đại biểu

9

Quận Long Biên

Đơn vị bầu cử số 14

05 đại biểu

10

Huyện Gia Lâm

Đơn vị bầu cử số 15

Đơn vị bầu cử số 16

04 đại biểu

03 đại biểu

11

Huyện Đông Anh

Đơn vị bầu cử số 17

Đơn vị bầu cử số 18

04 đại biểu

05 đại biểu

12

Huyện Sóc Sơn

Đơn vị bầu cử số 19

Đơn vị bầu cử số 20

04 đại biểu

05 đại biểu

13

Huyện Từ Liêm

Đơn vị bầu cử số 21

Đơn vị bầu cử số 22

04 đại biểu

04 đại biểu

14

Huyện Thanh Trì

Đơn vị bầu cử số 23

04 đại biểu

Tags: , , ,

Comments are closed.