Nghị định số 37/1999/NĐ-CP ngày 15-06-1999

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ

Về việc thành lập thị trấn huyện Lỵ các huyện Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam,

Đức Linh, Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận

 

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Xét đề nghị của y ban nhân dân tỉnh Bình Thuận và Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ,

 

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập thị trấn huyện lỵ các huyện Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, Đức Linh, Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận như sau:

1. Thành lập thị trấn Ma Lâm, thị trấn huyện lỵ huyện Hàm Thuận Bắc trên cơ sở toàn bộ diện tích, dân số của xã Ma Lâm.

Thị trấn Ma Lâm có 1.550 ha diện tích tự nhiên và 11.890 nhân khẩu.

2. Thành lập thị trấn Thuận Nam, thị trấn huyện lỵ huyện Hàm Thuận Nam trên cơ sở 2.870,3 ha diện tích tự nhiên và 10.936 nhân khẩu của xã Tân Lập.

Địa giới hành chính thị trấn Thuận Nam: Đông giáp xã Hàm Minh; Tây và Bắc giáp xã Tân Lập; Nam giáp xã Tân Thuận.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính xã Tân Lập có 13.469,3 ha diện tích tự nhiên và 7.083 nhân khẩu.

3. Thành lập thị trấn Võ Xu, thị trấn huyện lỵ huyện Đức Linh trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của xã Võ Xu.

Thị trấn Võ Xu có 2.765 ha diện tích tự nhiên và 15.833 nhân khẩu.

4. Thành lập thị trấn Đức Tài thuộc huyện Đức Linh trên cơ sở 3.081,3 ha diện tích tự nhiên và 17.920 nhân khẩu của xã Đức Tài.

Sáp nhập 1.700 ha diện tích tự nhiên còn lại của xã Đức Tài vào xã Đức Hạnh. Sau khi điều chỉnh, xã Đức Hạnh có 7.420 ha diện tích tự nhiên và 16.328 nhân khẩu.

5. Thành lập thị trấn Lạc Tánh – thị trấn huyện lỵ huyện Tánh Linh:

a) Điều chỉnh 56 ha diện tích tự nhiên và 1.024 nhân khẩu của xã Đức Thuận vào xã Lạc Tánh. Sau khi điều chỉnh, xã Lạc Tánh có 10.437 ha diện tích tự nhiên và 13.272 nhân khẩu.

b) Điều chỉnh 3.034 ha diện tích tự nhiên của xã Lạc Tánh vào xã Đức Thuận. Sau khi điều chỉnh, xã Đức Thuận có 15.659 ha diện tích tự nhiên và 4.691 nhân khẩu.

c) Điều chỉnh 1.140 ha diện tích tự nhiên của xã Lạc Tánh vào xã Gia Huynh. Sau khi điều chỉnh, xã Gia Huynh có 16.343 ha diện tích tự nhiên và 2.936 nhân khẩu.

d) Điều chỉnh 2.447 ha diện tích tự nhiên của xã Lạc Tánh vào xã Gia An. Sau khi điều chỉnh xã Gia An có 12.782 ha diện tích tự nhiên và 2.936 nhân khẩu.

đ) Thành lập thị trấn Lạc Tánh, thị trấn huyện lỵ huyện Tánh Linh trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của xã Lạc Tánh.

Thị trấn Lạc Tánh có 3.816 ha diện tích tự nhiên và 13.272 nhân khẩu.

Địa giới hành chính thị trấn Lạc Tánh: Đông giáp các xã Đồng Kho, Đức Thuận, Đức Bình; Tây giáp xã Gia An và xã Gia Huynh; Nam giáp xã Gia Huynh; Bắc giáp xã Huy Khiêm.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Mọi quy định trước đây trái Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chủ tịch y ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận, Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

TM. CHÍNH PHỦ  
THỦ TƯỚNG  
(Đã ký)
 
 
 
 
 
Phan Văn Khải  

 

Tags: , , , , , , ,

Comments are closed.