Nghị định của Chính phủ số 89/2001/NĐ-CP 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 89/2001/NĐ-CP NGÀY 22 THÁNG 11 NĂM 2001
VỀ VIỆC THÀNH LẬP PHƯỜNG PHÚ TÀI, XUÂN AN, HÀM TIẾN,
PHÚ HÀI; ĐỔI TÊN Xà HÀM TIẾN THUỘC THÀNH PHỐ PHAN THIẾT VÀ THÀNH LẬP Xà ĐA MI THUỘC HUYỆN HÀM THUẬN BẮC,
TỈNH BÌNH THUẬN

 

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Xét đề nghị của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận và Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập phường Phú Tài, Xuân An, Hàm Tiến, Phú Hài; đổi tên xã Hàm Tiến thuộc thành phố Phan Thiết và thành lập xã thuộc huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận như sau:

1. Thành lập phường Phú Tài thuộc thành phố Phan Thiết trên cơ sở 285,43 ha diện tích tự nhiên và 6.676 nhân khẩu của xã Phong Nẫm.

Địa giới hành chính phường Phú Tài : Đông giáp các phường Phú Trinh, Đức Nghĩa, Lạc Đạo; Tây giáp xã Phong Nẫm, xã Tiến Lợi; Nam giáp xã Tiến Lợi và phường Đức Long; Bắc giáp xã Phong Nẫm và phường Xuân An.

2. Thành lập phường Xuân An thuộc thành phố Phan Thiết trên cơ sở 203,97 ha diện tích tự nhiên và 5.564 nhân khẩu của xã Phong Nẫm.

Địa giới hành chính phường Xuân An : Đông giáp phường Phú Thủy; Tây giáp xã Phong Nẫm; Nam giáp phường Phú Trinh và phường Phú Tài; Bắc giáp huyện Hàm Thuận Bắc.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập 2 phường Phú Tài và Xuân An, xã Phong Nẫm còn lại 461,8 ha diện tích tự nhiên và 5.793 nhân khẩu.

3. Thành lập phường Hàm Tiến thuộc thành phố Phan Thiết trên cơ sở 1.039,15 ha diện tích tự nhiên và 7.320 nhân khẩu của xã Hàm Tiến.

Địa giới hành chính phường Hàm Tiến : Đông giáp phường Mũi Né; Tây giáp phường Phú Hài; Nam giáp Biển Đông; Bắc giáp xã Thiện Nghiệp.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính thành lập phường Hàm Tiến, xã Hàm Tiến còn lại 7.404,05 ha diện tích tự nhiên và 5.297 nhân khẩu.

Đổi tên xã Hàm Tiến thành xã Thiện Nghiệp.

4. Thành lập phường Phú Hài thuộc thành phố Phan Thiết trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Phú Hải.

 

Phường Phú Hài có 1.213,2 ha diện tích tự nhiên và 10.980 nhân khẩu.

5. Thành lập xã Đa Mi thuộc huyện Hàm Thuận Bắc trên cơ sở 14.537,69 ha diện tích tự nhiên và 2.774 nhân khẩu của xã La Dạ.

Địa giới hành chính xã Đa Mi : Đông giáp xã Đông Tiến; Tây giáp huyện Tánh Linh; Nam giáp xã La Dạ; Bắc giáp tỉnh Lâm Đồng.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính thành lập xã Đa Mi, xã La Dạ còn lại 11.212,61 ha diện tích tự nhiên và 1.985 nhân khẩu.

 

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký. Mọi quy định trước đây trái Nghị định này đều bãi bỏ.

 

Điều 3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Thuận, Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

Tags: , , , , , , , , , ,

Comments are closed.