Nghị định của Chính Phủ số 84/2003/NĐ-CP ngày 18/07/2003

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 84/2003/NĐ-CP NGÀY 18 THÁNG 7 NĂM 2003
VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH ĐỂ THÀNH LẬP Xà,
THỊ TRẤN THUỘC CÁC HUYỆN TUY PHONG, BẮC BÌNH
VÀ HÀM THUẬN BẮC, TỈNH BÌNH THUẬN

 CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Thuận,

NGHỊ ĐỊNH:

 

Điều 1. Nay điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập xã, thị trấn thuộc các huyện Tuy Phong, Bắc Bình và Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận như sau:

1. Thành lập xã Vĩnh Tân thuộc huyện Tuy Phong trên cơ sở 5.908 ha diện tích tự nhiên và 4.397 nhân khẩu của xã Vĩnh Hảo.

Địa giới hành chính xã Vĩnh Tân: Đông giáp tỉnh Ninh Thuận; Tây giáp xã Vĩnh Hảo; Nam giáp Biển Đông; Bắc giáp tỉnh Ninh Thuận.

Sau khi thành lập xã Vĩnh Tân, xã Vĩnh Hảo còn lại 7.757 ha diện tích tự nhiên và 6.430 nhân khẩu.

2. Thành lập xã Sông Bình thuộc huyện Bắc Bình trên cơ sở 5.665,29 ha diện tích tự nhiên và 3.132 nhân khẩu của xã Sông Lũy và 803,99 ha diện tích tự nhiên của xã Lương Sơn.

Xã Sông Bình có 6.469,28 ha diện tích tự nhiên và 3.132 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Sông Bình: Đông giáp xã Lương Sơn; Tây và Nam giáp xã Sông Lũy; Bắc giáp các xã Phan Sơn, Phan Lâm.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính thành lập xã Sông Bình:

– Xã Sông Lũy còn lại 9.135,71 ha diện tích tự nhiên và 7.793 nhân khẩu.

– Xã Lương Sơn còn lại 13.201,51 ha diện tích tự nhiên và 13.441 nhân khẩu.

3. Thành lập thị trấn Phú Long thuộc huyện Hàm Thuận Bắc trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Hàm Nhơn.

Thị trấn Phú Long có 2.250,6 ha diện tích tự nhiên và 14.042 nhân khẩu.

Địa giới hành chính thị trấn Phú Long: Đông giáp thành phố Phan Thiết; Tây giáp các xã Hàm Chính, Hàm Thắng; Nam giáp thành phố Phan Thiết; Bắc giáp xã Hàm Đức.

 

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Mọi quy định trước đây trái Nghị định này đều bãi bỏ.

 

Điều 3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Thuận, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

Tags: , , , , ,

Comments are closed.