Nghị định 176/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 03/12/2007

NGHỊ ĐỊNH

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã; thành lập xã, thị trấn

thuộc huyện Bắc Bình, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận

 

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh địa giới hành chính xã; thành lập xã, thị trấn thuộc huyện Bắc Bình, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận như sau:
1. Điều chỉnh địa giới hành chính xã Lương Sơn thuộc huyện Bắc Bình
– Điều chỉnh 4.232,95 ha diện tích tự nhiên của xã Lương Sơn về xã Hoà Thắng quản lý;
– Điều chỉnh 5.975,87 ha diện tích tự nhiên và 355 nhân khẩu của xã Lương Sơn về xã Sông Bình quản lý.
2. Thành lập thị trấn Lương Sơn thuộc huyện Bắc Bình trên cơ sở 2.992,69 ha diện tích tự nhiên và 13.843 nhân khẩu còn lại của xã Lương Sơn.
Thị trấn Lương Sơn có 2.992,69 ha diện tích tự nhiên và 13.843 nhân khẩu.
Địa giới hành chính thị trấn Lương Sơn: Đông giáp xã Phan Thanh, xã Hồng Thái; Tây giáp xã Sông Luỹ; Nam giáp xã Hoà Thắng; Bắc giáp xã Sông Bình.
3. Thành lập xã Thắng Hải thuộc huyện Hàm Tân trên cơ sở điều chỉnh 9.898 ha diện tích tự nhiên và 6.062 nhân khẩu của xã Tân Thắng.
Xã Thắng Hải có 9.898 ha diện tích tự nhiên và 6.062 nhân khẩu.
Địa giới hành chính xã Thắng Hải: Đông giáp xã Tân Thắng; Tây giáp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Nam giáp biển Đông; Bắc giáp tỉnh Đồng Nai.
4. Thành lập thị trấn Tân Nghĩa thuộc huyện Hàm Tân trên cơ sở toàn bộ 5.520 ha diện tích tự nhiên và 12.679 nhân khẩu của xã Tân Nghĩa.
Thị trấn Tân Nghĩa có 5.520 ha diện tích tự nhiên và 12.679 nhân khẩu.
Địa giới hành chính thị trấn Tân Nghĩa: Đông giáp xã Sông Phan, huyện Hàm Tân, xã Tân Bình, thị xã La Gi; Tây giáp xã Tân Phúc, huyện Hàm Tân; Nam giáp xã Tân Hà, huyện Hàm Tân; Bắc giáp xã Sông Phan, huyện Hàm Tân.
Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính:
– Xã Hoà Thắng có 23.653,45 ha diện tích tự nhiên và 6.924 nhân khẩu;
– Xã Sông Bình có 12.445,15 ha diện tích tự nhiên và 4.004 nhân khẩu;
– Xã Tân Thắng còn lại 11.163 ha diện tích tự nhiên và 9.610 nhân khẩu.
Huyện Bắc Bình có 182.533,20 ha diện tích tự nhiên và 121.665 nhân khẩu, có 18 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm các xã: Hoà Thắng, Sông Bình, Phan Thanh, Hải Ninh, Phan Hiệp, Bình Tân, Phan Hoà, Phan Rí Thành, Sông Luỹ, Phan Sơn, Bình An, Hồng Thái, Phan Tiến, Hồng Phong, Phan Lâm, Phan Điền và các thị trấn: Chợ Lầu, Lương Sơn.
Huyện Hàm Tân có 73.856 ha diện tích tự nhiên và 73.082 nhân khẩu, có 10 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm các xã: Tân Phúc, Tân Đức, Sông Phan, Tân Hà, Tân Xuân, Sơn Mỹ, Tân Thắng, Thắng Hải và các thị trấn Tân Nghĩa, Tân Minh.
Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Những quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.
Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nơi nhận:
– Thủ tướng, các PTT Chính phủ;

– Ban Tổ chức Trung ương;- Hội đồng Dân tộc của Quốc hội;
– Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; đã ký
– Các Bộ: Nội vụ, Công an, Quốc phòng,
Tài nguyên và Môi trường, Tài chính,
Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư;
– HĐND, UBND tỉnh Bình Thuận;
– Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư);
– Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước;
– VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính phủ, Nguyễn Tấn Dũng
các Vụ: ĐP, TCCB, TH, CN, V.IV, NN, Công báo;
– Lưu: Văn thư, NC (5b). XH

Tags: , , , ,

Comments are closed.