Nghị định số 81/1999/NĐ-CP ngày 25-08-1999

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ

Về việc thành lập thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận

 

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Xét đề nghị của Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh Bình Thuận và Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ;

 

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của thị xã Phan Thiết.

Thành phố Phan Thiết có 20.586 ha diện tích tự nhiên và 186.404 nhân khẩu, gồm 15 đơn vị hành chính trực thuộc (10 phường và 5 xã).

Địa giới hành chính thành phố Phan Thiết: Đông giáp Biển Đông; Tây giáp huyện Hàm Thuận Nam; Nam giáp Biển Đông; Bắc giáp huyện Hàm Thuận Bắc và huyện Bắc Bình.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Các quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh Bình Thuận, Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

TM. CHÍNH PHỦ  
THỦ TƯỚNG  
(Đã ký)
 
 
 
 
 
Phan Văn Khải

 

Tags: , , , ,

Comments are closed.