Subscribe to Văn bản Pháp Luật

Văn bản Pháp Luật

Thông tư 09/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 10/2012/TT-BGDĐT ngày 06/03/2012 đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 04/2013/TT-BGDĐT ngày 21/02/2013 và Thông tư 06/2013/TT-BGDĐT ngày 01/03/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 25/03/2014

Thông tư 09/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 10/2012/TT-BGDĐT ngày 06/03/2012 đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 04/2013/TT-BGDĐT ngày 21/02/2013 và Thông tư 06/2013/TT-BGDĐT ngày 01/03/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 25/03/2014

Thông tư 09/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban… Read more »

Thông tư số 40/2014/TT-BTC do Bộ Tài Chính ban hành ngày 01/04/2014

Thông tư số 40/2014/TT-BTC do Bộ Tài Chính ban hành ngày 01/04/2014

Thông tư số 40/2014/TT-BTC do Bộ Tài Chính ban hành ngày 01/04/2014 hướng dẫn thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt đối với hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ… Read more »

Thông tư 36/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận an toàn sinh học đối với cây trồng biến đổi gen ban hành ngày 24/03/2014

Thông tư 36/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận an toàn sinh học đối với cây trồng biến đổi gen ban hành ngày 24/03/2014

Thông tư 36/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng… Read more »

Nghị định 86/2013/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 29/07/2013

Nghị định 86/2013/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 29/07/2013

Nghị định 86/2013/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 29-07-2013 về việc kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài

Thông tư 36/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận an toàn sinh học đối với cây trồng biến đổi gen ban hành ngày 24/03/2014

Thông tư 36/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận an toàn sinh học đối với cây trồng biến đổi gen ban hành ngày 24/03/2014

Thông tư 36/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng… Read more »

Subscribe to Dịch vụ

Dịch vụ