Một số điểm mới về hoạt động giám định trong Nghị định số 119/2010/NĐ-CP

Nghị định số 119/2010/NĐ-CP, ngày 30/12/2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 105/2006/NĐ-CP (Nghị định 105) ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ.

Nghị định này sửa đổi, bổ sung khá nhiều quy định về giám định sở hữu trí tuệ, xác định lại nội dung giám định theo hướng cụ thể hóa từng nội dung giám định.
Các tổ chức giám định sở hữu trí tuệ cũng được quy định một cách chi tiết hơn so với Nghị định 105, theo đó, các tổ chức giám định bao gồm: Doanh nghiệp; hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã; đơn vị sự nghiệp; các tổ chức hành nghề luật sư, trừ chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài, công ty luật TNHH 100% vốn nước ngoài, công ty luật liên doanh với tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài. Như vậy với việc quy định cụ thể về các tổ chức giám định, việc giám định sở hữu trí tuệ sẽ nhanh chóng và thuận tiện hợp so với việc chỉ có duy nhất một cơ quan giám định là Viện Khoa học Sở hữu trí tuệ hiện nay.
Nghị định cũng yêu cầu tổ chức giám định sở hữu trí tuệ chỉ cần có 01 (một) giám định viên sở hữu trí tuệ (thay vì 02 giám định viên như quy định tại Nghị định 105); có trụ sở, trang thiết bị, phương tiện làm việc; có nguồn cơ sở dữ liệu thông tin cần thiết để thực hiện hoạt động giám định.

Ngoài ra, thời hạn xử lý đơn yêu cầu kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu được giảm từ 30 ngày xuống còn 20 ngày kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu hoặc trong thời hạn 24 giờ làm việc kể từ thời điểm nhận được đơn yêu cầu tạm dừng thủ tục hải quan. Nghị định cũng bãi bỏ căn cứ xác định giá trị hàng hóa xâm phạm là “Giá thị trường của hàng hoá tương đương có cùng chỉ tiêu kỹ thuật, chất lượng” quy định tại điểm d khoản 2 Điều 28 Nghị định 105, thay vào đó là căn cứ vào giá nhập khẩu của hàng hóa xâm phạm…

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/02/2011.
Nguồn: http://www.thanhtravietnam.vn/vi-VN/News/vanban/vanbanmoibanhanh/2011/01/8216.aspx

 

Tags: , ,

Comments are closed.