List/Grid

Tag Archives: số đại biểu được bầu

Nghị định số 96/1999/ NĐ-CP ngày 10-09-1999

Nghị định số 96/1999/ NĐ-CP ngày 10-09-1999

Nghị định số 96/1999/ NĐ-CP ngày 10-09-1999 của Chính phủ Quy định Phê chuẩn số Đại biểu HĐND tỉnh; danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 1999 – 2004

Nghị định số 95/1999/NĐ-CP ngày 10-9-1999

Nghị định số 95/1999/NĐ-CP ngày 10-9-1999

Nghị định số 95/1999/NĐ-CP ngày 10-9-1999 của Chính phủ Quy định Phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh của tỉnh Thanh Hoá nhiệm kỳ 1999-2004

Nghị định của Chính phủ số 47/2004/NĐ – CP

Nghị định của Chính phủ số 47/2004/NĐ – CP

Nghị định của Chính phủ số 47/2004/NĐ – CP ngày 17 tháng 2 năm 2004 phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2004 – 2009

Nghị định của Chính phủ số 45/2004/NĐ – CP

Nghị định của Chính phủ số 45/2004/NĐ – CP

Nghị định của Chính phủ số 45/2004/NĐ – CP ngày 17 tháng 2 năm 2004 phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2004 – 2009

Nghị định của Chính phủ số 44/2004/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 44/2004/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 44/2004/NĐ-CP ngày 17 tháng 2 năm 2004 phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2004 – 2009