Nghị định số 95/1999/NĐ-CP ngày 10-9-1999

NGHỊ ĐỊNH
CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 95/1999/NĐ-CP NGÀY 10 THÁNG 9 NĂM 1999
PHÊ CHUẨN SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ, DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ BẦU CỬ VÀ SỐ ĐẠI BIỂU ĐƯỢC BẦU Ở MỖI ĐƠN VỊ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CỦA TỈNH THANH HOÁ
NHIỆM KỲ 1999-2004

 


CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Điều 9, Điều 10 và Điều 11 của Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (sửa đổi) ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Theo đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá và Bộ trưởng – Trưởng ban Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê chuẩn số lượng 85 (tám mươi nhăm) đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, 36 (ba mươi sáu) đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hoá (có danh sách kèm theo).

 

Điều 2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá, Bộ trưởng – Trưởng ban Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.


DANH SÁCH ĐƠN VỊ BẦU CỬ VÀ SỐ ĐẠI BIỂU ĐƯỢC BẦU Ở MỖI ĐƠN VỊ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ

 

STT

Đơn vị hành chính

Đơn vị bầu cử

Số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị

1

Huyện Mường Lát

Đơn vị bầu cử số 01

02 đại biểu

2

Huyện Quan Sơn

Đơn vị bầu cử số 02

02 đại biểu

3

Huyện Quan Hoá

Đơn vị bầu cử số 03

02 đại biểu

4

Huyện Bá Thước

Đơn vị bầu cử số 04

03 đại biểu

5

Huyện Lang Chánh

Đơn vị bầu cử số 05

03 đại biểu

6

Huyện Ngọc Lặc

Đơn vị bầu cử số 06

03 đại biểu

7

Huyện Như xuân

Đơn vị bầu cử số 07

02 đại biểu

8

Huyện Như Thanh

Đơn vị bầu cử số 08

02 đại biểu

9

Huyện Thường Xuân

Đơn vị bầu cử số 09

03 đại biểu

10

Huyện Thạch Thành

Đơn vị bầu cử số 10

03 đại biểu

11

Huyện Cẩm Thuỷ

Đơn vị bầu cử số 11

03 đại biểu

12

Huyện Thọ Xuân

Đơn vị bầu cử số 12

Đơn vị bầu cử số 13

02 đại biểu

02 đại biểu

13

Huyện Triệu Sơn

Đơn vị bầu cử số 14

Đơn vị bầu cử số 15

02 đại biểu

02 đại biểu

14

Huyện Vĩnh Lộc

Đơn vị bầu cử số 16

03 đại biểu

15

Huyện Yên Định

Đơn vị bầu cử số 17

03 đại biểu

16

Huyện Thiệu Hoá

Đơn vị bầu cử số 18

Đơn vị bầu cử số 19

02 đại biểu

02 đại biểu

17

Huyện Đông Sơn

Đơn vị bầu cử số 20

02 đại biểu

18

Huyện Quảng Xương

Đơn vị bầu cử số 21

Đơn vị bầu cử số 22

02 đại biểu

02 đại biểu

19

Huyện Nông Cống

Đơn vị bầu cử số 23

Đơn vị bầu cử số 24

02 đại biểu

02 đại biểu

20

Huyện Tĩnh Gia

Đơn vị bầu cử số 25

Đơn vị bầu cử số 26

02 đại biểu

02 đại biểu

21

Thị xã Sầm Sơn

Đơn vị bầu cử số 27

03 đại biểu

22

Huyện Hoằng Hoá

Đơn vị bầu cử số 28

Đơn vị bầu cử số 29

02 đại biểu

02 đại biểu

23

Huyện Hậu Lộc

Đơn vị bầu cử số 30

Đơn vị bầu cử số 31

02 đại biểu

02 đại biểu

24

Huyện Nga Sơn

Đơn vị bầu cử số 32

03 đại biểu

25

Huyện Bỉm Sơn

Đơn vị bầu cử số 33

03 đại biểu

26

Huyện Hà Trung

Đơn vị bầu cử số 34

03 đại biểu

27

Thành phố Thanh Hoá

Đơn vị bầu cử số 35

Đơn vị bầu cử số 36

03 đại biểu

02 đại biểu

 

Tổng hợp: – Bầu 03 đại biểu có 13 đơn vị.

– Bầu 02 đại biểu có 23 đơn vị

 

Tags: , , ,

Comments are closed.