Quyết định số 289/QĐ-BTP ngày 11/01/2010

 

BỘ TƯ PHÁP

————-

Số: 289/QĐ-BTP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————-

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2010

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực

———————–

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

 

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008; 

Căn cứ Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự,

 

 

QUYẾT ĐỊNH

 

 

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tư pháp ban hành về thi hành án dân sự hết hiệu lực thi hành (có Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Tư pháp, Cục trưởng cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

– Như Điều 3;

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;

– VKSNDTC, TANDTC;

– UBND các tỉnh tp trực thuộc TW;

– Cục Kiểm tra VBQPPL;

– Công báo;

– Lưu VTBộ, Cục THADS.

BỘ TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

 

Hà Hùng Cường

 


DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

DO BỘ TƯ PHÁP BAN HÀNH LIÊN QUAN ĐẾN THI HÀNH ÁN DAN SỰ HẾT HIỆU LỰC

 (Ban hành kèm theo Quyết định số 289 /QĐ-BTP

ngày 11  tháng 01  năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)           

TT

Tên văn bản

 

Lý do hết hiệu lực

1

Quyết định số 473/QĐ-TC ngày 20/7/1993 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Cục quản lý thi hành án dân sự

 Đã hết hiệu lực pháp luật do Quyết định 295/QĐ-BTP ngày 09/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc quy định cơ cấu tổ chức của Cục Thi hành án dân sự.

2

Thông tư 05/2002/TT-BTPngày 27/2/2002 của Bộ Tư pháp hướng dẫn chuyển giao một số vụ việc trong thi hành án cho Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn trực tiếp đôn đốc thi hành

 Đã hết hiệu lực pháp luật do Quyết định                                134/QĐ-BTP ngày 08  tháng 01 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật.

3

Quyết định số 328/2003/QĐ-BTP ngày 5/8/ 2003 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc đổi tên Cục quản lý thi hành án dân sự thành Cục Thi hành án dân sự;

 Đã hết hiệu lực pháp luật do Quyết định  295/QĐ-BTP ngày 09/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc quy định cơ cấu tổ chức của Cục Thi hành án dân sự.

4

   Quyết định số 1148/2005/QĐ-BTP ngày 18/5/2005 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Quy chế uỷ quyền cho Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quản lý một số mặt công tác tổ chức, cán bộ của Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Thi hành án dân sự huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.           

Đã hết hiệu lực pháp luật do Quyết định  số              134/QĐ-BTP ngày 08  tháng 01 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật.

5

  Quyết định số 01/2007/QĐ-BTP ngày 16/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 2 Quy chế uỷ quyền cho Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quản lý một số mặt công tác tổ chức, cán bộ của Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thi hành án dân sự huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 1148/2005/QĐ-BTP ngày 18/5/2005 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

 

Đã hết hiệu lực pháp luật do Quyết định  số              134/QĐ-BTP ngày 08  tháng 01 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật.

 

 

Tags: , , ,

Comments are closed.