Quyết định số 965/QĐ-BTP ngày 26/03/2010

 

 

BỘ TƯ PHÁP

—————-

Số: 965/QĐ-BTP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————-

Hà Nội, ngày  26  tháng 3 năm 2010

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2010 của Vụ Pháp luật Hình sự-Hành chính

—————————–

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

 

Căn cứ Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22/8/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 784/QĐ-BTP ngày 28/4/2009 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Vụ Pháp luật Hình sự-Hành chính;

Căn cứ Quyết định số 651/QĐ-BTP ngày 05/02/2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Chương trình công tác của ngành Tư pháp năm 2010;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ pháp luật Hình sự-Hành chính.

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

Điều 1.  Phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2010 của Vụ Pháp luật Hình sự-Hành chính (kèm theo Quyết định này).

Điều 2.  Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.         

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Pháp luật Hình sự-Hành chính, Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch-Tài chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

– Như Điều 3 (để thực hiện);

– Bộ trưởng (để báo cáo);

– Lưu: VT, Vụ PLHSHC.

KT.BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC

(Đã ký)

 

 

 

Hoàng Thế Liên

 

Tags: , , ,

Comments are closed.