Quyết định 1011/QĐ-BTP ngày 05/04/2010

BỘ TƯ PHÁP

—————

Số: 1011/QĐ-BTP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————

Hà Nội, ngày  05  tháng  4  năm 2010

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phân công các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp soạn thảo đề án, văn bản trình

Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương, Quốc hội,

 Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong năm 2010

————————-

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

           

 Căn cứ Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22/8/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tư pháp năm 2010;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật,

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bản phân công các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp soạn thảo văn bản, đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương, Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong năm 2010. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Văn phòng Bộ có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc thực hiện. Định kỳ hàng tháng, Thủ trưởng các đơn vị báo cáo Lãnh đạo Bộ về tiến độ thực hiện nhiệm vụ được phân công đồng thời gửi Văn phòng Bộ, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật để theo dõi, tổng hợp./.

 

 

Nơi nhận:

– Như Điều 3;

– Các Thứ trưởng (để chỉ đạo thực hiện);

– Văn phòng Chính phủ (để phối hợp);

– Cục CNTT (để đưa lên Trang TTĐT);

– Lưu: VT, Vụ VĐCXDPL.

BỘ TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

 

Hà Hùng Cường

 

Tags: , , , , , , , , , ,

Comments are closed.