List/Grid

Tag Archives: 05/04/2010

Quyết định 1011/QĐ-BTP ngày 05/04/2010

Quyết định 1011/QĐ-BTP ngày 05/04/2010

Quyết định 1011/QĐ-BTP ngày 05/04/2010 của Bộ Tư pháp về việc phân công các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp soạn thảo đề án, văn bản trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương, Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong năm 2010.

Quyết định số 990/QĐ-BTP ngày 05/04/2010

Quyết định số 990/QĐ-BTP ngày 05/04/2010

Quyết định số 990/QĐ-BTP ngày 05/04/2010 của Bộ Tư pháp về việc công nhận kết quả thi tuyển công chức Bộ Tư pháp ngạch chuyên viên pháp lý năm 2009.

Công văn số 902/BTP-TCCB ngày 05/04/2010

Công văn số 902/BTP-TCCB ngày 05/04/2010

Công văn số 902/BTP-TCCB ngày 05/04/2010 của Bộ Tư pháp về việc tuyển dụng công chức công tác tại một số đơn vị thuộc Bộ Tư Pháp tại các tỉnh phía Nam.