Quyết định số 979/QĐ-BTP ngày 31/03/2010

BỘ TƯ PHÁP

—————–

Số: 979/QĐ-BTP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do – Hạnh phúc

————————-

Hà Nội, ngày  31  tháng 3 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2010 của Vụ Pháp luật quốc tế

—————————-

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

 

Căn cứ Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22/8/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu, tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 809/QĐ-BTP ngày 16/4/2009 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Pháp luật quốc tế;

Căn cứ Quyết định số 651/QĐ-BTP ngày 05/02/2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Chương trình công tác năm 2010 của ngành Tư pháp;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp luật quốc tế,

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2010 của Vụ Pháp luật quốc tế ban hành kèm theo Quyết định này.

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 Điều 3. Vụ trưởng Vụ Pháp luật quốc tế, Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức – Cán bộ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này ./.

 

 

Nơi nhận:

– Như Điều 3

– Bộ trưởng (để báo cáo);

– Các Thứ trưởng (để biết);

– Lưu: VT, Vụ PLQT (Ch).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC

(Đã ký)

 

 

 

Hoàng Thế Liên

 

Tags: , , ,

Comments are closed.