Quyết định số 290/QĐ-BTP ngày 12/01/2010

BỘ TƯ PHÁP

—————-

Số: 290/QĐ-BTP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2010

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế Quản lý, sử dụng Hệ thống thư điện tử của Bộ Tư pháp

————————

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

 

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 10/04/2007 về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 43/2008/QĐ-TTg ngày 24/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2008;

Căn cứ Quyết định số 48/2009/QĐ-TTg ngày 31/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước giai đoạn 2009-2010;

Căn cứ Chỉ thị số 34/2008/CT-TTg ngày 03/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng Hệ thống thư điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22/8/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin,

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Quản lý, sử dụng Hệ thống thư điện tử của Bộ Tư pháp.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 107/QĐ-BTP ngày 09 tháng 03 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Quy chế sử dụng Hệ thống thư điện tử của Bộ Tư pháp.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, Cục trưởng Cục thi hành án dân sự và Giám đốc các Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:                                                                            

– Như Điều 3;

– Các Thứ trưởng;

– Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp;

– Lưu: VT, Cục CNTT.                                                                                             

BỘ TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

 

Hà Hùng Cường

 

 

 

Tags: , , , ,

Comments are closed.