Quyết định 997/QĐ-TTg ngày 25/07/2008

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

_________________

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hương dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk (Tờ trình số 22/TTr-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2008) và Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 1004/TTr-BTĐKT ngày 16 tháng 7 năm 2008),

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 03 tập thể và 17 cá nhân thuộc tỉnh Đắk Lắk (có danh sách kèm theo), đã có thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk, Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương và các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

– UBND tỉnh Đắk Lắk;

– Ban Thi đua – Khen thưởng TW;

– BTCN VPCP;

– TTĐT;

– Lưu: Văn thư, TCCV (3b). Hùng (10 b).

 KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

 

Hoàng Trung Hải

 

DANH SÁCH TẶNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 997/QĐ-TTg ngày 25 tháng 7 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ)

_________________________

Tập thể:

1. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk;

2. Chi cục Thú y, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tỉnh Đắk Lắk;

3. Phòng Kế hoạch nghiệp vụ, Sở Y tế, tỉnh Đắk Lắk;

Đã có thành tích trong công tác từ năm 2003 đến năm 2007, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Cá nhân:

1. Ông Nguyễn Đình Long, Chủ nhiệm Hợp tác xã vận tải Thành Công, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk;

2. Ông Bùi Văn Bang, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy tỉnh Đắk Lắk;

3. Ông Nguyễn Ngọc Những, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk;

4. Bà Nguyễn Thị Hồng Nga, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối Cơ quan Dân chính Đảng, tỉnh Đắk Lắk;

5. Ông Nguyễn Tấn Tài, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk;

6. Bà Tạ Thị Xuân Hồng, cán bộ Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk;

7. Ông Nguyễn Thanh Xuân, Trưởng ban Ban Dân vận huyện ủy huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk;

8. Ông Nguyễn Doãn Việt, Phó Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh Đắk Lắk;

9. Ông Trần Quang Thành, Phó Trưởng phòng Phòng Kế toán – Tài vụ, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xuất nhập khẩu 2/9, tỉnh Đắk Lắk;

10. Ông Hồ Cao Thịnh, Tổ trưởng Điểm kinh doanh số 1, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xuất nhập khẩu 2/9, tỉnh Đắk Lắk;

11. Ông Đỗ Văn Hùng, Phó Trưởng phòng Phòng Kế hoạch – Kinh doanh xuất nhập khẩu, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xuất nhập khẩu 2/9, tỉnh Đắk Lắk;

12. Ông Nguyễn Hữu Lượng, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk;

13. Ông Võ Quang Tuyên, Trưởng ban Ban Kinh tế – Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk;

14. Ông Lê Thanh Cần, Phó Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Cao su Đắk Lắk thuộc Công ty Cao su Đắk Lắk, tỉnh Đắk Lắk;

15. Ông Nguyễn Văn Thành, Giám đốc Chi nhánh, Công ty Cao su Đắk Lắk, tỉnh Đắk Lắk;

16. Ông Dương Thành, Chủ tịch Công đoàn Nông trường Cao su Cư Bao thuộc Công ty Cao su Đắk Lắk, tỉnh Đắk Lắk; 

17. Ông Lê Phước Thảo, Giám đốc Nông trường Cao su Cư M’Gar thuộc Công ty Cao su Đắk Lắk, tỉnh Đắk Lắk; 

Đã có thành tích trong công tác từ năm 2003 đến năm 2007, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc./.

Tags: ,

Comments are closed.