Quyết định 1017/QĐ-TTg ngày 31/07/2008.

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

_________________

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chị tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Tờ trình số 5005/TTr-DKVN ngày 14 tháng 7 năm 2008) và Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 1052/TTr-BTĐKT ngày 24 tháng 7 năm 2008).

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho:

1. Ông Vincent Duignan, Tổng Giám đốc Công ty Hoàn Vũ thuộc Tổng Công ty Thăm dò và Khai thác dầu khí, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;

2. Ông Ngô Hữu Hải, Phó Tổng Giám đốc Công ty Hoàn Vũ thuộc Tổng Công ty Thăm dò và Khai thác dầu khí, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam,

Đã có nhiều thành tích trong việc thăm dò và khai thác dầu khí, góp phần nâng cao sản lượng khai thác dầu khí quốc gia Việt Nam.

Điều 2. Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;

– Ban Thi đua – Khen thưởng TW;

– BTCN VPCP;

– TTĐT;

– Lưu: Văn thư, TCCV (3b).

 KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Sinh Hùng

Tags: ,

Comments are closed.