Quyết định 881/QĐ – TTg do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành ngày 07/10/2008

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

_________________

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình (Tờ trình số 33/TTr-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2008) và Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 809/TTr-BTĐKT ngày 12 tháng 6 năm 2008),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 07 cá nhân (có danh sách kèm theo), đã có nhiều thành tích trong công tác từ năm 2003 đến năm 2007, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình, Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

– UBND tỉnh Thái Bình;

– Ban Thi đua – Khen thưởng TW;

– BTCN VPCP;

– TTĐT;

– Lưu: Văn thư, TCCV (3b), Mai (10b).

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Sinh Hùng

 

DANH SÁCH ĐƯỢC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 881/QĐ-TTg ngày 10 tháng 7 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ)

________________

 

1. Ông Nguyễn Đức Nhạ, Trưởng ban Ban Dân vận Tỉnh ủy Thái Bình;

2. Bà Phạm Thị Nhật, Trưởng phòng Phòng Đoàn thể, Ban Dân vận Tỉnh ủy Thái Bình;

3. Ông Nguyễn Kim Môn, Trưởng phòng Phòng Hành chính – Tổ chức – Tổng hợp, Sở Thể dục Thể thao, tỉnh Thái Bình;

4. Ông Trần Quang Vinh, Trưởng phòng Phòng Nghiệp vụ, Sở Thể dục Thể thao, tỉnh Thái Bình;

5. Ông Bùi Chiến, Chánh Thanh tra, Sở Giáo dục và Đào tạo, tỉnh Thái Bình;

6. Ông Nguyễn Viết Thưởng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình;

7. Bà Tô Thị Minh Châu, Trưởng phòng Phòng Nghiên cứu Khoa học và Hợp tác quốc tế, Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Thái Bình, tỉnh Thái Bình./.

Tags: ,

Comments are closed.