Quyết định số 883/QĐ-TTg ngày 07/10/2008

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

________________

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (Tờ trình số 3731/TTr-TVT ngày 12 tháng 5 năm 2008) và Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 787/TTr – BTĐKT ngày 06 tháng 6 năm 2008).

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 02 tập thể và 05 cá nhân (có danh sách kèm theo), đã có nhiều thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam, Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương và các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

– Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản VN;

– Ban Thi đua – Khen thưởng TW;

– BTCN VPCP;

– TTĐT;

– Lưu: Văn thư, TCCV (3b), Mai (10b).

 

KT.THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Sinh Hùng

 

 

DANH SÁCH ĐƯỢC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 833/QĐ-TTg ngày 10 tháng 7 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ)

_____________

1. Ban Truyền thông và Thi đua-Văn hóa-Thể thao,Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam;

2. Phòng Thi đua-Văn thể, Công ty Than Hòn Gai, Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam,

Đã có nhiều thành tích trong công tác từ năm 2005 đến năm 2007, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc;

3. Ông Bùi Văn Nhuận, Phó Giám đốc Công ty Tuyển than Cửa Ông, Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam;

4. Bà Bùi Thị Nga, Trưởng phòng Phòng Thi đua-Văn thể, Công ty Tuyển than Cửa Ông, Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam;

5. Ông Trần Đình Hùng, Trưởng phòng Phòng Tổng hợp-Thi đua-Văn thể, Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ, Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam;

6. Ông Đinh Chí Dũng, Phó Chánh Văn phòng Công ty Cảng và Kinh doanh than, Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam;

7. Ông Trần Bàn, Trưởng phòng Phòng Hành chính, Công ty Than Mạo Khê, Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam,

Đã có nhiều thành tích trong công tác từ năm 2005 đến năm 2007, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc;

Tags: ,

Comments are closed.