Nghị định số 102/1999/NĐ-CP ngày 10-09-1999

NGHỊ ĐỊNH
CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 102/1999/NĐ-CP NGÀY 10 THÁNG 9 NĂM 1999
PHÊ CHUẨN SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ, DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ BẦU CỬ
VÀ SỐ ĐẠI BIỂU ĐƯỢC BẦU Ở MỖI ĐƠN VỊ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU
HĐND TỈNH CỦA TỈNH ĐỒNG THÁP NHIỆM KỲ 1999-2004

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Điều 9, Điều 10 và Điều 11 của Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (sửa đổi) ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Theo đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp và Bộ trưởng – Trưởng ban Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê chuẩn số lượng 59 (năm mươi chín) đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, 22 (hai mươi hai) đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Đồng Tháp (có danh sách kèm theo).

 

Điều 2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, Bộ trưởng – Trưởng ban Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.


DANH SÁCH ĐƠN VỊ BẦU CỬ VÀ SỐ ĐẠI BIỂU ĐƯỢC BẦU Ở MỖI ĐƠN VỊ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP

 

STT

Đơn vị hành chính

Đơn vị bầu cử

Số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị

1

Huyện Tân Hồng

Đơn vị bầu cử số 01

03 đại biểu

 

2

 

Huyện Hồng Ngự

Đơn vị bầu cử số 02

Đơn vị bầu cử số 03

Đơn vị bầu cử số 04

02 đại biểu

03 đại biểu

03 đại biểu

3

Huyện Tam Nông

Đơn vị bầu cử số 05

03 đại biểu

4

Huyện Thanh Bình

Đơn vị bầu cử số 06

Đơn vị bầu cử số 07

03 đại biểu

03 đại biểu

5

Huyện Tháp Mười

Đơn vị bầu cử số 08

Đơn vị bầu cử số 09

02 đại biểu

03 đại biểu

6

Huyện Cao Lãnh

Đơn vị bầu cử số 10

Đơn vị bầu cử số 11

Đơn vị bầu cử số 12

02 đại biểu

03 đại biểu

02 đại biểu

7

Thị xã Cao Lãnh

Đơn vị bầu cử số 13

Đơn vị bầu cử số 14

03 đại biểu

02 đại biểu

8

Huyện Lấp Vò

Đơn vị bầu cử số 15

Đơn vị bầu cử số 16

03 đại biểu

03 đại biểu

9

Huyện Lai Vung

Đơn vị bầu cử số 17

Đơn vị bầu cử số 18

03 đại biểu

03 đại biểu

10

Thị xã Sa Đéc

Đơn vị bầu cử số 19

Đơn vị bầu cử số 20

02 đại biểu

02 đại biểu

11

Huyện Châu Thành

Đơn vị bầu cử số 21

Đơn vị bầu cử số 22

03 đại biểu

03 đại biểu

 

Tổng hợp: – Bầu 03 đại biểu có 15 đơn vị

– Bầu 02 đại biểu có 7 đơn vị

Tags: , , ,

Comments are closed.