Nghị định số 54/2004/NĐ-CP ngày 18-02-2004

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 54/2004/NĐ-CP NGÀY 18 THÁNG 2 NĂM 2004

PHÊ CHUẨN SỐ LƯỢNG, DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ BẦU CỬ

VÀ SỐ ĐẠI BIỂU ĐƯỢC BẦU Ở MỖI ĐƠN VỊ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG NHIỆM KỲ 2004 – 2009CHÍNH PHỦ

Căn c Điu 9, Điu 10 và Điu 11 ca Lut Bu c đi biu Hi đng nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 429/2003/NQ-UBTVQH của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ngày 23 tháng 12 năm 2003 về ấn định ngày bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2004 – 2009;

Theo đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng và Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Phê chuẩn số lượng 16 (mười sáu) đơn vị bầu cử, 72 (bảy mươi hai) đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2004 – 2009 (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

TM. CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG

Phan Văn Khải

DANH SÁCH ĐƠN VỊ BẦU CỬ VÀ SỐ ĐẠI BIỂU ĐƯỢC BẦU Ở MỖI ĐƠN VỊ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH LÂM ĐỒNG NHIỆM KỲ 2004 – 2009

TT

ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH

ĐƠN VỊ BẦU CỬ

SỐ ĐẠI BIỂU ĐƯỢC BẦU Ở MỖI ĐƠN VỊ

1

Thành phố Đà Lạt

Đơn vị bầu cử số 01

Đơn vị bầu cử số 02

05 đại biểu

05 đại biểu

2

Huyện Lạc Dương

Đơn vị bầu cử số 03

04 đại biểu

3

Huyện Đơn Dương

Đơn vị bầu cử số 04

05 đại biểu

4

Huyện Đức Trọng

Đơn vị bầu cử số 05

Đơn vị bầu cử số 06

05 đại biểu

04 đại biểu

5

Huyện Lâm Hà

Đơn vị bầu cử số 07

Đơn vị bầu cử số 08

04 đại biểu

04 đại biểu

6

Huyện Di Linh

Đơn vị bầu cử số 09

Đơn vị bầu cử số 10

04 đại biểu

04 đại biểu

7

Thị xã Bảo Lộc

Đơn vị bầu cử số 11

Đơn vị bầu cử số 12

04 đại biểu

05 đại biểu

8

Huyện Bảo Lâm

Đơn vị bầu cử số 13

05 đại biểu

9

Huyện Đạ Huoai

Đơn vị bầu cử số 14

04 đại biểu

10

Huyện Đạ Tẻh

Đơn vị bầu cử số 15

05 đại biểu

11

Huyện Cát Tiên

Đơn vị bầu cử số 16

05 đại biểu

Tags: , , ,

Comments are closed.