Nghị định của Chính Phủ số 137/2003/NĐ – CP ngày 14/11/2003


NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 137/2003/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 11 NĂM 2003
VỀ VIỆC THÀNH LẬP THỊ TRẤN THUỘC CÁC HUYỆN NAM TRỰC, XUÂN TRƯỜNG, MỸ LỘC VÀ GIAO THỦY, TỈNH NAM ĐỊNH

 

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định,

NGHỊ ĐỊNH:

 

Điều 1. Nay thành lập thị trấn thuộc các huyện Nam Trực, Xuân Trường, Mỹ Lộc và Giao Thủy, tỉnh Nam Định như sau:

1. Thành lập thị trấn Nam Giang – thị trấn huyện lỵ huyện Nam Trực trên cơ sở toàn bộ 704,55 ha diện tích tự nhiên và 18.047 nhân khẩu của xã Nam Giang.

Địa giới hành chính thị trấn Nam Giang: Đông giáp xã Nam Hùng; Tây giáp huyện Vụ Bản; Nam giáp xã Nam Dương; Bắc giáp các xã Nam Cường, Nghĩa An.

2. Thành lập thị trấn Xuân Trường – thị trấn huyện lỵ huyện Xuân Trường trên cơ sở toàn bộ 585,91 ha diện tích tự nhiên và 11.506 nhân khẩu của xã Xuân Hùng và 30,40 ha diện tích tự nhiên của xã Xuân Ngọc.

Thị trấn Xuân Trường có 616,31 ha diện tích tự nhiên và 11.506 nhân khẩu.

Địa giới hành chính thị trấn Xuân Trường: Đông giáp các xã Xuân Vinh, Xuân Trung; Tây giáp huyện Trực Ninh; Nam giáp các xã Xuân Ninh, Xuân Kiên, Xuân Tiến, Xuân Vinh; Bắc giáp các xã Xuân Ngọc, Xuân Thủy.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính thành lập thị trấn Xuân Trường, xã Xuân Ngọc còn lại 481 ha diện tích tự nhiên và 6.322 nhân khẩu.

3. Thành lập thị trấn Mỹ Lộc – thị trấn huyện lỵ huyện Mỹ Lộc trên cơ sở 221,71 ha diện tích tự nhiên và 2.256 nhân khẩu của xã Mỹ Hưng; 177,14 ha diện tích tự nhiên và 1.587 nhân khẩu của xã Mỹ Thịnh; 70,32 ha diện tích tự nhiên và 517 nhân khẩu của xã Mỹ Thành.

Thị trấn Mỹ Lộc có 469,17 ha diện tích tự nhiên và 4.880 nhân khẩu.

Địa giới hành chính thị trấn Mỹ Lộc: Đông giáp xã Mỹ Hưng; Tây giáp xã Mỹ Thịnh; Nam giáp các xã Mỹ Thành, Mỹ Hưng; Bắc giáp xã Mỹ Tiến.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính thành lập thị trấn Mỹ Lộc:

– Xã Mỹ Hưng còn lại 504,31 ha diện tích tự nhiên và 6.075 nhân khẩu.

– Xã Mỹ Thịnh còn lại 550,75 ha diện tích tự nhiên và 3.764 nhân khẩu.

– Xã Mỹ Thành còn lại 579,94 ha diện tích tự nhiên và 4.339 nhân khẩu.

4. Thành lập thị trấn Quất Lâm thuộc huyện Giao Thủy trên cơ sở toàn bộ 759,41 ha diện tích tự nhiên và 9.726 nhân khẩu của xã Giao Lâm.

Địa giới hành chính thị trấn Quất Lâm: Đông giáp xã Giao Phong; Tây giáp huyện Hải Hậu; Nam giáp biển Đông; Bắc giáp xã Giao Thịnh.

 

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Mọi quy định trước đây trái Nghị định này đều bãi bỏ.

 

Điều 3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Nam Định, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

Tags: , , , , , ,

Comments are closed.