Nghị định số 171/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 19/11/2007

NGHỊ ĐỊNH


CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 171/2007/NĐ-CP NGÀY 19 THÁNG 11 NĂM 2007


VỀ VIỆC THÀNH LẬP THỊ TRẤN QUỸ NHẤT THUỘC HUYỆN NGHĨA HƯNG,


TỈNH NAM ĐỊNH


CHÍNH PHỦ


Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;


Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định,

NGHỊ ĐỊNH :

Điều 1. Thành lập thị trấn Quỹ Nhất thuộc huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định trên cơ sở toàn bộ 546,49 ha diện tích tự nhiên và 6.274 nhân khẩu của xã Nghĩa Hoà, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định.

Thị trấn Quỹ Nhất có 546,49 ha diện tích tự nhiên và 6.274 nhân khẩu.

Địa giới hành chính thị trấn Quỹ Nhất: Đông giáp xã Nghĩa Tân; Tây giáp tỉnh Ninh Bình; Nam giáp các xã: Nghĩa Thành, Nghĩa Lâm, Nghĩa Hùng, huyện Nghĩa Hưng; Bắc giáp xã Nghĩa Phú, huyện Nghĩa Hưng.

Sau khi thành lập thị trấn Quỹ Nhất, huyện Nghĩa Hưng có 25 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm: thị trấn Liễu Đề, thị trấn Rạng Đông, thị trấn Quỹ Nhất và các xã: Nghĩa Đồng, Nghĩa Thịnh, Nghĩa Minh, Hoàng Nam, Nghĩa Châu, Nghĩa Thái, Nghĩa Trung, Nghĩa Sơn, Nghĩa Lạc, Nghĩa Hồng, Nghĩa Phong, Nghĩa Phú, Nghĩa Bình, Nghĩa Tân, Nghĩa Thành, Nghĩa Lâm, Nghĩa Hùng, Nghĩa Hải, Nghĩa Thắng, Nghĩa Lợi, Nghĩa Phúc, Nam Điền.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Những quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

TM. CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG

Nguyễn Tấn Dũng

Tags: , , , ,

Comments are closed.